О Б Я В А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

гр. Омуртаг, ул. „Църковна” № 17, http://mig-oa.org//mig-oa.org/. e-mail: mig_antom@abv.bg  

О Б Я В А

 

            Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Антоново – Омуртаг”, на основание чл. 28, ал. 1 от Устава си, СВИКВА  Общо събрание на 14 февруари 2017 год., което ще се проведе от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Омуртаг, при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Вземане на Решение на колективния върховен орган на МИГ, за одобрение на Стратегия за водено от общностите местно развитие /ВОМР/.
  2. Разни.

 

 

         УС на СНЦ „МИГ Антоново – Омуртаг”

13.01.2017 год.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *