СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15

1. Описание на МИГ:

(не повече от 3 страници)

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:
– списък на общините, обхванати от МИГ; –          Община Антоново

–          Община Омуртаг

– списък на населените места, обхванати от МИГ; Община Антоново:

гр. Антоново, с. Банковец, с. Богомолско, с. Букак, с. Великовци, с. Вельово, с. Глашатай, с. Голямо Доляне с. Горна Златица,, с. Греевци, с. Девино, с. Длъжка поляна, с. Добротица, с. Долна Златица, с. Дъбравица, с. Изворово, с. Калнище, с. Капище, с. Китино, с. Коноп, с. Крайполе, с. Крушолак, с. Кьосевци, с. Къпинец, с. Любичево, с. Малка Черковна, с. Малоградец, с. Манушевци, с. Мечово, с. Милино, с. Моравица, с. Моравка, с. Орач, с. Пиринец, с. Поройно, с. Присойна, с. Пчелно, с. Равно село, с. Разделци, с. Свирчово, с. Свободица, с. Семерци, с. Слънчовец, с. Стара речка, с. Старчище, с. Стеврек, с. Стойново, с. Стройновци, с. Таймище, с. Тиховец, с. Трескавец, с. Халваджийско, с. Чеканци, с. Черна вода, с. Черни бряг, с. Шишковица, с. Язовец, с. Яребично, с. Ястребино

Община Омуртаг:

гр. Омуртаг, с. Беломорци, с. Българаново, с. Великденче, с. Величка, с. Веренци, с. Веселец, с. Висок, с. Врани кон, с. Голямо Църквище, с. Горна Хубавка, с. Горно Козарево, с.  Горно Новково, с. Горско село, с. Долна Хубавка, с. Долно Козарево, с. Долно Новково, с. Звездица, с. Зелена морава, с. Змейно, с. Илийно, с. Камбурово, с. Кестеново, с. Козма Презвитер, с. Красноселци, с. Могилец, с. Обител, с. Панайот Хитово, с. Паничино, с. Петрино, с. Плъстина, с. Птичево, с. Пъдарино, с. Първан, с. Росица, с. Рътлина, с. Станец, с. Тъпчилещово, с. Угледно, с. Царевци, с. Церовище, с. Чернокапци

– брой жители на териториите, обхванати от МИГ. По данни на НСИ към 31.12.2016 г.:

Община Антоново:

Населено място Население
гр. Антоново 1455
с. Банковец 11
с. Богомолско 28
с. Букак 7
с. Великовци 62
с. Вельово 76
с. Глашатай 22
с. Голямо Доляне 2
с. Горна Златица 12
с. Девино 15
с. Греевци 18
с. Длъжка поляна 45
с. Добротица 221
с. Долна Златица 11
с. Дъбравица 6
с. Изворово 427
с. Калнище 1
с. Капище 73
с. Китино 68
с. Коноп 112
с. Крайполе 0
с. Крушолак 36
с. Кьосевци 80
с. Любичево 267
с. Малка Черковна 11
с. Малоградец 61
с. Манушевци 1
с. Мечово 5
с. Милино 25
с. Моравица 177
с. Моравка 191
с. Орач 76
с. Пиринец 13
с. Поройно 15
с. Присойна 6
с. Пчелно 12
с. Равно село 47
с. Разделци 223
с. Свирчово 9
с. Свободица 20
с. Семерци 208
с. Слънчовец 1
с. Стара речка 18
с. Старчище 106
с. Стеврек 376
с. Стойново 30
с. Стройновци 13
с. Таймище 188
с. Тиховец 1
с. Трескавец 513
с. Халваджийско 10
с. Чеканци 51
с. Черна вода 72
с. Черни бряг 118
с. Шишковица 32
с. Язовец 6
с. Яребично 1
с. Ястребино 45
Всичко за общината       5736

Община Омуртаг:

Населено място Население
гр. Омуртаг 7263
с. Беломорци 918
с. Българаново 192
с. Великденче 343
с. Величка 418
с. Веренци 384
с. Веселец 120
с. Висок 282
с. Врани кон 665
с. Голямо Църквище 253
с. Горна Хубавка 330
с. Горно Козарево 225
с.  Горно Новково 182
с. Горско село 121
с. Долна Хубавка 238
с. Долно Козарево 395
с. Долно Новково 157
с. Звездица 738
с. Зелена морава 558
с. Змейно 152
с. Илийно 474
с. Камбурово 1184
с. Кестеново 282
с. Козма Презвитер 542
с. Красноселци 190
с. Могилец 335
с. Обител 612
с. Панайот Хитово 252
 с. Паничино 172
с. Петрино 128
с. Плъстина 567
с. Птичево 175
с. Пъдарино 488
с. Първан 218
с. Росица 16
с. Рътлина 235
с. Станец 224
с. Тъпчилещово 52
с. Угледно 125
с. Царевци 53
с. Церовище 608
с. Чернокапци 284
Всичко за общината 21150

Общо за територията на МИГ „Антоново – Омуртаг“ – 26 867 души

1.2. Карта на територията:
МИГ „Антоново-Омуртаг“ обхваща цялата територия на Община Антоново, която е създадена с Указ 2295 на ДС на НРБ, ДВ бр. 101/25.12.1978 г. и Община Омуртаг, която е създадена с Указ 2295 на ДС на НРБ, ДВ бр. 101/25.12.1978 г. и граничи с общините Търговище, Попово, Върбица, Стражица, Златарица, Елена и Котел. МИГ „Антоново-Омуртаг” обхваща територия 879,6 кв.км. и съставлява 32,5% от Търговищка област и 4,4% от площта на Североизточния планов район и гъстота на население 31 души на кв.км. Включва 98 населени места, в които живеят 26 867 жители.
2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:

(не повече от 2 страници)

2.1. Описание на процеса – проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания):
През месец декември 2016 г. бяха проведени 3 еднодневни информационни срещи в 2 населени места – гр. Антоново и гр. Омуртаг с цел подобряване на информираността относно дейността на местната инициативна група, подхода ВОМР, допустимите оперативни програми, мерки и кандидати. В тези срещи взеха участие 72 представители на заинтересованите страни, които бяха запознати с дейността на сдружението и възможността за разработване на нова стратегия за водено от общностите местно развитие. По време на срещите бяха представени възможностите за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Околна среда“. Участниците, присъствали на конференциите, бяха представители на стопанския, публичния и нестопанския сектор, като на всеки от тях бяха представени информационни материали, съдържащи резюмирана информация относно възможностите за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕЗРСР, ЕФРР и ЕСФ. Всички покани за събитията се публикуваха и на интернет страницата на МИГ „Антоново-Омуртаг“, с цел да достигнат максимален брой заинтересовани лица. МИГ „Антоново-Омуртаг“ също така проведе 3 еднодневни срещи за обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР. Срещите, на които присъстваха представители на всички заинтересовани групи имаха за цел да утвърдят структурата на СВОМР и предвидените в нея дейности.

При подготовка на настоящата стратегия бяха обхванати 100% от всички идентифицирани сектори и заинтересовани страни. Същите бяха привлечени и в обществените обсъждания на стратегия за местно развитие и в процеса по създаването й. Те се запознаха с проекта на стратегията  и дадоха своите мнения, препоръки и идеи, които да бъдат отразени в окончателния вариант на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).

Включването на всички заинтересовани страни се основава на проведени първоначални социални и икономически проучвания на територията на местната инициативна група и анализ на местния потенциал за развитие. При извършването на проучванията бяха събрани необходимите експертна информация и статистически данни за разработването на СВОМР. Подготви се социално-икономическият профил на територията на базата на кабинетно проучване, допълнен с анализ на данните от първоначално социологическо проучване. На база на цялата събрана информация бе изготвен окончателният вариант на стратегията.

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:
По време на подготовката, разработването и популяризирането на стратегията се проведоха 9 събития в две населени места, в които бяха привлечени и активно участие взеха близо 100 представители на общността, а именно: Община Антоново, Община Омуртаг, обучителни институции, училища и детски градини, читалища и НПО в областта на културата и спорта, социални служби, екологични отдели, НПО в социалната и екологичната сфера, църковни настоятелства, търговски дружества, бизнес асоциации, земеделски производители, горски стопани, кооперации, хотели, къщи за гости, заведения за хранене, търговски дружества в сферата на търговията, туризма, здравните услуги и занаятчии, и техните сдружения. Тези групи бяха идентифицирани като заинтересовани от развиваната от МИГ „Антоново-Омуртаг“ дейност и възможността за участие с проекти по различните мерки.
3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:

(не повече от 10 страници)

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
Икономическото състояние на двете общини, формиращи местната инициативна група е незадоволително, каквото е и състоянието на област Търговище като цяло. Като цяло предприемаческата активност е слаба, броят на нефинансовите предприятия е под средния за страната. Областта все още не оползотворява потенциала си за развитие на добре диверсифицирано селско стопанство с висока добавена стойност и с повече работни места, а селското стопанство може да се приеме като основна възможност за развитие на икономиката в двете общини.

В  структурата  на промишлеността, в контекста на област Търговище, община Антоново има най-ниското промишлено развитие. Водещите производства са на хранителни продукти, леката промишленост, металообработването, сушене и пакетиране на чай и туризмът.

Основни производствени фирми, работещи в общината са „ПТС Холдинг“ ЕАД – Производствена за пътни знаци и съоръжения – Антоново, Общинските предприятия „Тузлушка гора“ ЕООД и „Тузлушка земя“ ЕООД, работещи в сектора на дърводобивната и дървопреработваща промишленост и селско стопанство. В град Антоново се намира склад за суровини на фирма „БиоПрограма“ – най-големият български производител на чай.

Обликът на общинската икономика дават микро и малките предприятия, като към момента в общината няма регистрирани големи предприятия. Основната част от фирмите са ангажирани с производство, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, като на второ място са фирмите, работещи в сектор селско, горско и рибно стопанство.

Икономическата картина в Община Омуртаг не се различава значително от тази в Антоново – в структурата на предприятията най-голям дял имат микропредприятията, формиращи основния дял от икономически активните предприятия в общината. И тук най-голям е броят на предприятията, опериращи в сектора на производството, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, като на следващо място се нареждат секторите на хотелиерството и ресторантьорството и транспорт, складиране и пощи, преработващата промишленост и селско и горско стопанство.

Структуроопределящи фирми в общината са общинските фирми „Общински имоти“ ЕООД, „Омуртаг транс” ООД и “Общински пазари и тържища” ЕООД; Земеделски кооперации– ЗКПУ„Обител“, с. Обител, ЗКПУ „Единство“, с. Плъстина; комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство „БИОЕЛИТ” и производствените предприятия „Бумеранг слипер“ ООД, ЕТ „Алек пластик“, ЕТ „Кизи”, „ОК ОЛИМП” ЕООД и „ЛЕГО” ЕООД.Други предприятия, които трябва да бъдат посочени фирмите, свързани с производството на храни и напитки – ЕТ „Стезис“, ЕТ „Маратон 62”, „Естеер” ЕООД и „Биомак” ООД, също така ЕТ „Исмет Шабанов – ОЛИМП 131” и „ТУС” ЕООД от животновъдния сектор и дървообработвателните „Алтея“ ООД и „Лескомекс“ ООД.

Икономическата характеристика на двете общини, формиращи местната инициативна група днес, е повлияна от протичащите в реалния икономически сектор процеси, довели до съществени негативни промени във всички сектори. Основните икономически отрасли в общините са селското стопанство и търговията.

Икономическото състояние е изключително тежко, а икономическото развитие се характеризира със слаба динамика, като то е значително по-неблагоприятно в сравнение със средното за страната и останалите общини. В резултат на отрицателните демографски тенденции и намаляващата покупателна способност на населението като цяло, бизнес климатът се влошава драстично и негативите последици за икономиката в района стават все по-непреодолими. Проблемите на икономическата криза се наслагват върху проблемите свързани с неразвитата общинска икономика и тенденцията към увеличаване на безработицата се запазва, като засяга всички групи от населението.

Слабо развитата икономика има моноструктурен характер, като селското стопанство е приоритетна за развитие област.

Поради ниската продуктивност на земята, растениевъдството не е добре развито, а почвите са подходящи за някои видове трайни насаждения, които към момента заемат едва малка част от селскостопанските земи – за община Антоново – малко над 0,55% от селскостопанските земи, а за община Омуртаг – 4,8%.

Отглежданите култури на територията на групата са мека пшеница, овес, ечемик, просо, царевица, ръж, тритикале и слънчоглед. Почвено климатичните условия са благоприятни за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури, но добивите са много по-ниски от средните за страната. Това предполага приоритетно развитие на животновъдството.

По отношение на животновъдството, на фона на намаляването на общия брой отглеждани животни в област Търговище, на територията на групата отрасълът се развива (предимно от дребни животновъди). Предоставяните субсидии и помощи по европейските схеми и мерки за подпомагане са добра възможност за създаване и развитие на стопанства, като това от своя страна ще допринесе за подобряването на състоянието на икономиката като цяло.

Условията са подходящи за развитието на месодайно и млекодайно животновъдство, с оглед наличието на големи ливадни пасища. Успешно се развива производството на мед и пчелни продукти и други продукти от животински произход, като има ясно изразена тенденция към увеличаване на броя на почти всички видове животни.

Решение за преодоляване на негативните тенденции в икономическото развитие на общината може да се търси в развитието на селското стопанство, като благоприятни условия в този сектори има за развитие както на растениевъдството, така и на животновъдството.

Туризмът не е силно развит отрасъл в Община Антоново и Община Омуртаг. Като цяло в област Търговище туризмът има нисък дял на влияние в общото социално-икономическо развитие.

През последните години хотелската структура не търпи особена промяна. На територията на община Омуртаг функционира един хотел, а на територията на община Антоново – 2.Въпреки ниските данни за туристическия сектор, територията има потенциал за развитие на алтернативни форми на туризма – културно-познавателен и селски туризъм, което се дължи на красивата природа, кристално чистите води, природните и антропогенни дадености на общините.

Въпреки слабото развитие, туризмът се оценява като приоритетна област във възможностите за развитие на района.

Към настоящия момент, индустриалният профил на територията на местната инициативна група е пряко обвързан с местната суровинна база (дърводобив, селскостопански суровини и др.). Сред основните причини за този факт са разкъсването на производствените връзки, загубата на традиционни пазари и високият дял на производството на „ишлеме“. Малкото останали производствени предприятия изпитват сериозни затруднения в опитите за модернизация на технологичното си оборудване, като това от своя страна води до високи текущи разходи и ниска рентабилност.

Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма конкурентоспособност и по-добро качеството на произвежданите продукти, което ще доведе до възстановяване на традиционните пазари и подобряване на рентабилността.

Преструктурирането и развитието на икономиката ще окаже пряко позитивно влияние върху обхвата и структурата на безработицата в МИГ „Антоново-Омуртаг“. Коефициентът на безработица в двете общини към момента остава един от най-високите в цялата страна и най-високият в област Търговище. Данните за областта за 2015 г. от Агенция по заетостта сочат, че средномесечният брой на продължително безработните лица, регистрирани в бюрата по труда над 1 година представляват 50.8%от общия брой безработни лица, което е увеличение с повече от един процент спрямо предходната година.

Трудовият пазар в общината не е особено динамичен. Предлагането на работа е ограничено, както количествено, така и качествено (по професии и специалност). Типична е трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива заетост. Известно влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство и пр. За негативната тенденция допринася и фактът, че през 2015 г. се наблюдава намаляване на свободните работни места на първичния пазар, заявени в бюрата по труда.

При провеждане на събитията за подготовката, разработването и популяризирането на стратегията бяха поканени и присъстваха представители на бизнеса от съседната голяма община – Търговище, които изразиха готовност да създадат нови работни места, използвайки инструментите за финансиране на МИГ „Антоново-Омуртаг“.

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
В процеса на разработване на стратегията бяха въвлечени всички заинтересовани страни от територията на „Местна инициативна група Антоново-Омуртаг“. При провеждането на срещите, обученията, семинарите, конференциите, разпространяването на анкетни карти и събирането на идейни предложения се включиха следните групи, които бяха идентифицирани като заинтересовани от дейността на МИГ-а и които взеха участие в изготвянето на стратегията за водено от общностите местно развитие.

•          Публичен сектор – Община Антоново и Община Омуртаг – представители на местната власт и служители в общинската администрация;

•          Бизнес сектор – търговски дружества и физически лица, активни в сферата на търговията, услугите, преработката и производството, в областта на туризма и хотелиерството, строителството, здравеопазването, транспорта и др., свободни професии, земеделски производители, потребителни кооперации;

•          Неправителствен сектор – читалища, НПО в областта на културата, спорта, туризма, социалната и екологичната сфера, църковни и мюсюлмански настоятелства;

Граждански сектор – местни жители, уязвими групи – безработни, роми, пенсионери, хора с увреждания.

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
Въз основа на анализа направен в работните групи и анализа на социално-икономическото състояние на територията обхваната от МИГ”Антоново-Омуртаг” беше изготвен следният анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитието на територията обхваната от МИГ „Антоново-Омуртаг”

Силни страни Слаби страни
·  Територия с кръстопътно положение, през която преминават транспортни коридори с национално и регионално значение; Красива и чиста природа, богато културно-историческо наследство, създаващи предпоставки за развитие на алтернативни форми на туризъм – еко и селски туризъм, културно-исторически, ловен и риболовен туризъм

·  Липса значими източници на промишлено замърсяване

·  Липса на територии неподходящи за стопанска дейност;

·  Относително благоприятно развитие на демографските процеси сравнително по-висока раждаемост и по- ниска смъртност на фона на кризисното демографско развитие на повечето общини в страната;

·  Свободен човешки ресурс

·  Изградена образователна система с оборудвани училища и специалисти с висока квалификация, висока степен на обхванатост;

·  Изградена медицинска база и допълващи структури с надобщинско значение, квалифициран медицински персона;

·  Добре развита социална инфраструктура;

·  Адекватна общинска политика към лица в неравностойно положение – инвалиди, самотни възрастни лица и др.;

·  Подходящи природни и климатични условия за развитие на селско и горско стопанство

·  Добри условия за развитие на екологосъобразно земеделие

·  Високо качество на произведената селскостопанска продукция

·  Добри условия за развитие на животновъдството и засилен интерес през последните години

·  Запазено биологично разнообразие и естествени находища на защитени видове и лечебни растения (билки)

·  Наличие на широк спектър малки и средни предприятия, с гъвкави адаптивни възможности към променящата се пазарна среда;

·  Висок капацитет на местната власт за координиране на партньорството по развитието на бизнеса;

·  Развита енергийна мрежа във всички населени места

·  Добре организиран междуселищен автобусен транспорт;

·  Сравнително добро състояние на общинската пътна мрежа;

·  Наличие на база с възможности за отдих с капацитет 150 места в НДК „Ястребино”, находяща се на Главен път I – 4;

·  Изградени 12 къщи за гости в с. Малка черковна и 10 в с. Стара речка;

·  На територията се намират 2 от стоте национални туристически обекти –„Римски мост” в близост до с. Стеврек и „Гърбавата чешма” в близост до с. Стара речка;

·  На територията на двете общини се намират стотици паметници на културата с национално и местно значение.

·  По-голяма част от населението  говори свободно два езика;

·  Изключително високо ниво на безработица, висок дял на трайно безработните лица

·  Ниски доходи и понижаващ се жизнен стандарт

·  Високо ниво на миграцията, особено на младото население от малките населени места към общинските центрове и към големите градове

·  Задълбочаващи се негативни демографски тенденции и ниска образованост на населението

·  Обезлюдяване на малките населени места

·  Проблеми с достъпа до здравни услуги, поради липса на медицински кадри

·  Наличие на голям брой здравно неосигурени лица;

·  Дребно фамилно стопанство и лоши условия в земеделските и животновъдни структури

·  Недостатъчна модернизация на аграрния сектор

·  Липса на промишленост и инвестиционна активност и слаба пазарна ориентация на малките и средни предприятия

·  Отсъствие на високотехнологична икономика

·  Липса на собствен инвестиционен капитал на малки и средни земеделски производители, което забавя адаптацията и прави труден прехода към европейските изисквания

·  Остаряло оборудване и технологии, ниска конкурентоспособност, ограничени местни пазари;

·  Амортизирана водопроводна мрежа, голям дял на загуби на питейни води поради висока степен на физическо износване на вътрешната и външната водопроводна мрежа;

·  Режим на водоснабдяването, голяма част от населените места ползват питейна вода с отклонение от качеството, прието като стандарт за страната;

·  Недостатъчно изградена канализационна мрежа в малките населени места

·  Липса на ПСОВ;

·  Лошо състояние на уличната мрежа в населените места

·  Амортизиран сграден фонд и материално-техническа база на  културата;

·  Слабо развита туристическа инфраструктура

·  Ограничен достъп до Интернет и изоставане на развитието на информационното общество в селата.

·  Слабо сътрудничество с бизнеса;

·  Липса на финансов ресурс за обезпечаване ремонта и поддръжката на паметниците на културата и средства за археологически проучвания на археологическите паметници на културата.

Възможности Заплахи
·  Привличане на инвестиции чрез   Структурните фондове на ЕС;

·  Привличане на инвеститорски интерес за стартиране и изпълнение на бизнес инициативи и инвестиции за развитие на селското и горското стопанство;

·  Конкурентноспособно  развитие на малките и средни предприятия;

·  Възможности за разкриване на нови работни места;

·  Прилагане на нови методи за обучение и образователни програми за възрастни с  цел повишаване възможностите за заетост на територията на МИГ;

·  Развитие на екологично земеделие и животновъдство;

·  Развитие на конкурентоспособно селско и горско стопанство;

·  Повишаване броя на пазарно ориентираните  земеделски стопанства, покрили фитосанитарните изисквания;

·  Изграждане на сдружения на производители и преработватели за по-силни пазарни  позиции;

·  Възможност за развитие на нови икономически дейности свързани с преработвателната промишленост, биоземеделието и др.;

·  Диверсификация на икономическата дейност;

·  Доизграждане на транспортната и техническата инфраструктура;

·  Модернизиране и доизграждане системата на здравеопазването и спортната база;

·  Развитие на спорта и разширяване на кръга от спортни дейности;

·  Подмяна на водопроводните тръби;

·  Подмяна на амортизираната съществуваща канализация;

·  Изграждане на ГПСОВ.

 

·  Продължаващо влияние на световната икономическа криза;

·  Висок коефициент на безработица;

·  Ниски доходи, ниска степен на образование и квалификация и нисък жизнен стандарт;

·  Слабо развита бизнес –инфраструктура;

·  Неосигурен капаците за подготовка на проекти за кандидатстване по структурните фондове на ЕС;

·  Миграция на населението към областния център;

·  Слаба заинтересованост на населението от кандидатстване за финансиране и усвояване на европейски фондове;

·  Застаряване на населението ;

·  Обезлюдяване на малките населени места;

·  Липса на маркетингова стратегия и практика за местните селскостопански производители;

·  Невъзможност за привличане на активен инвестиционен интерес в селското стопанство;

·  Недостатъчна и неефективна държавна финансова поддръжка на общините като район за целенасочено въздействие;

·  Нарастващо несъответствие между развиващото се търсене на пазара на труда и учебно-професионалната подготовка на кадрите;

·  Бавно развитие на инфраструктурата (особено на водоснабдяването), осигуряваща привлекателност на живот в населените места от МИГ;

·  Закриване на общински болници.

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
Проведените предварителни анализи и проучвания посочват необходимост  стратегията да се фокусира и върху предизвикателства като социалното приобщаване, сегрегацията на ромите и други групи в неравностойно положение, безработицата сред младежите, обедняването на селските райони и връзките им с градските райони. По този начин може да се достигне до някои от хората в най-неравностойно положение, които са най-откъснати от пазара на труда, да се създадат работни места чрез насърчаване дейността на микро-,малките и средни предприятия.

Екипът на МИГ „Антоново-Омуртаг“ и всички експерти и консултанти ще следват принципа на равните възможности и ще разпространяват информацията за работата на МИГ и възможностите за получаване на финансиране до всички членове на местната общност. Екипът ще предоставя консултации и помощ за всички потенциални бенефициенти във всички населени места. В избора на проекти, където е възможно и без да поражда дискриминация, приоритет ще се дава на дейности, които осигуряват заетост и услуги за хора в неравностойно положение.

В социалната и икономическа картина на общината се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: неравностойна позиция на пазара на труда, живеещи в изолирани общности, самотни възрастни хора в малките населени места, многодетство, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата. На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи. Повечето от тях имат социално-икономически корени. Ключовите фактори, които пораждат риск за редица групи от населението са свързани с доходите – безработицата и липсата на достъп до заетост; ниски доходи; ограничена автономност и зависимост от близките; лоши битови условия и дефицит в средствата за издръжка.

Структурата на семейството е допълнителен фактор, тъй като повечето хора със социални проблеми разчитат на близките си, а социалното подпомагане и услугите не способстват за преодоляване на проблемите им. По отношение на структурата на семейството могат да се оформят групите на многодетните семейства, непълните семейства (напр. самотни родители), самотните хора с увреждания и самотните възрастни хора.

Увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството също води до риск от попадане в неравностойно положение. Изолираността от населеното място, отдалечеността от административни, болнични, социални и образователни услуги също са причина за икономическа неравнопоставеност на групи от населението. Именно затова МИГ „Антоново-Омуртаг“ работи за преодоляване на развитието, концентрирано в центъра на общините и дава приоритет на дейности, подобряващи начина на живот на населението от малките населени места.

На територията на групата са идентифицирани следните рискови групи:

·       Деца в специализирани институции и деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда;

·       Деца, необхванати, нередовно посещаващи, в риск от отпадане и отпаднали от училище;

·       Многодетни семейства и уязвими семейства с деца в риск;

·       Деца, претърпели насилие, жертви на трафик, пострадали от престъпление;

·       Деца с проблемно поведение, деца със зависимости и деца живеещи на улицата;

·       Хора с увреждания – хора с повече от едно хронично заболяване, даващо степен на инвалидност и хора с увреждания, които имат нужда от придружител и подкрепа във всекидневния живот; самотни възрастни хора с увреждания; възрастни с психични заболявания; възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции;

·       Пълнолетни лица със зависимости;

·       Самотно живеещи стари хора и тези, живеещи в отдалечени изолирани места;

·       Безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда;

·       Етнически общности в неравностойно положение със специален фокус към ромската общност.

 

4. Цели на стратегията:

(не повече от 10 страници)

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
Стратегията за местно развитие е разработена на базата на оценка на протичащите процеси и тенденции по отношение на тяхната устойчивост и влиянието, което дейността на МИГ „Антоново-Омуртаг“ играе за развитието на територията на общините през предходния програмен период. В основата на този анализ и произтичащите от него приоритети, цели и задачи на развитието, стоят представите и очакванията за развитието на общината, дефинирани от заинтересованите страни на местно ниво. В процеса на подготовка на настоящия планов документ са отразени мненията на експерти и местни лидери, бяха проведени публични обсъждания и работни срещи, на които се представяха и обсъждаха различни идеи, виждания и предложения. На базата на цялата информация и проведените проучвания за нагласите и намеренията на местното население бе взето решение за многофондово финансиране на СВОМР от ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ. Чрез прилагане на многофондово ВОМР ще се търсят подходи за определяне и водене на целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на спецификата на територията и преодоляване на наличните разнопосочни проблеми. Прилагането на принципа за ВОМР цели постигането на концентрация и целесъобразност на средствата, ефективност и ефикасност при управлението им, както и гарантиране на тяхната целенасоченост.

На основата на извършените анализи на територията, на идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи, на изводите за тенденциите на развитие и на потенциала на територията, основната цел, която си поставя Стратегията е:

Устойчив растеж и развитие, подобряване на средата и качеството на живот, повишаване на капацитета на човешките ресурси и оползотворяване на местния потенциал и идентичност на територията на общините Антоново и Омуртаг чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

Реализацията на общата цел е предвидено да бъде осъществена чрез изпълнението на следните приоритети за развитие на територията:

Приоритет 1 – Устойчиво развитие на местната икономика

Първият приоритет е насочен към развитие на местната икономика. На територията на двете общини е идентифициран капацитет и сериозен интерес от страна на потенциалните бенефициенти към Стратегията както в областта на селското стопанство, развитие на земеделието и преработването на селскостопанска продукция, така и за развитие на бизнеса извън сектора на земеделието и повишаване капацитета на микро-, малките и средни предприятия на територията на МИГ.

Приоритет 2 – Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура и съхранение на местната идентичност

Вторият приоритет е насочен към обновяването на общинска инфраструктура (образователна, социална. културна, пътна и др.), което се очаква да окаже положително въздействие върху повишаване на привлекателността на двете общини за привличане на нови бизнес инициативи и инвестиции и върху подобряване качеството на живот на населението. Инвестициите в публичната инфраструктура са от особена важност за съживяването на населените места най-вече извън общинските центрове, където обикновено инфраструктурата е остаряла и амортизирана, а финансовите възможности за нейното подобряване са най-малки.

Приоритет 3 – Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални услуги

Третият приоритет е насочен към изпълнението на т.нар. „меки мерки“ за повишаване капацитета и уменията на безработните лица за по-лесно намиране на работа и подкрепа за развитието на предприемачески идеи с цел борба с безработицата на територията на МИГ, повишаване и разнообразяване на компетенциите на заетите лица с цел увеличаване на тяхната ефективност и производителност, както и подкрепа за развитие на иновативни и специфични за региона социални услуги, насочени към насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани групи.

Стратегията за ВОМР е изготвена в съответствие с приоритетите на Стратегическите насоки на Общността и на Националния стратегически план (НСП) за развитие на селските райони на България за периода 2014-2020 и с направения SWOT – анализ на територията на МИГ.

Стратегията е в съответствие с приоритетите на ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020 и ОПРЧР 2014-2020. При определянето на бюджета и на мерките за прилагане на СВОМР са отчетени нуждите на стопанския сектор, неправителствения сектор и публичния сектор на територията на МИГ, приоритетността на потребностите и потенциала на територията, идентифицирани след направените анализи. Бяха взети предвид и поуките от предишния програмен период. СВОМР е съобразена и с възможностите, предоставяни от другите инструменти на Общността за подкрепа на подобряването на качеството на живот в селските райони.

В подкрепяните от Стратегията дейности се акцентира върху типични за територията икономически и обществени дейности, които, стъпвайки върху традициите и местната идентичност, могат да допринесат за устойчиво местно развитие. Включени са дейности, свързани с опазването и подобряването на ресурсите в земеделието, повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, намаляване на негативните демографски процеси, риска от социално изключване, нивото на безработицата, както и подобряването на дребномащабната инфраструктура. Характерни за територията на МИГ „Антоново – Омуртаг“ са също така лозарството и винопроизводството, туризмът и оползотворяването на културно-историческото наследство. Цел на местната общност е да обхване и развие дейности в тези насоки, които да осигурят балансирано и устойчиво развитие на територията.

 

4.2. Специфични цели:
Специфична цел 1: Стимулиране устойчивото развитие на земеделието на територията на общините Антоново и Омуртаг.

Специфичната цел е насочена към устойчиво развитие на земеделието в двете общини, където потенциалът от изграждане и обновяване на съществуващи конкурентоспособни стопанства е много голям. Земеделието, наред с туризма, е един от секторите с най-голям потенциал за бъдещо развитие в икономиката на територията на МИГ, поради което за него е идентифициран и най-голям очакван интерес за изпълнение на устойчиви и качествени проекти. Идентифицирани са нужди от оптимизиране на земеделските стопанства, повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на нови технологии в земеделското производство и преработката на земеделски продукти, технологична модернизация в животновъдните обекти, повишаване на селскостопанските земи с трайни насаждения. Целта ще се реализира посредством две мерки за подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства и подкрепа за преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти, предвидени за финансиране от ПРСР. По двете мерки беше отчетен голям интерес от заинтересованите страни и потенциалните бенефициенти за реализиране на проекти на територията на МИГ.

Специфична цел 2: Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на  иновативните идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес за повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП на територията на МИГ

Втората специфична цел е насочена към изпълнение на дейности за диверсификация на икономиката на обхванатите общини чрез стимулиране на развитието на туризма – секторът разполага с голям потенциал за развитие на територията на МИГ и други услуги в различни области посредством изпълнението на една мярка, която ще се финансира от ПРСР. Специфичната цел ще се реализира и посредством една мярка от ОПИК, насочена към повишаване конкурентоспособността и подкрепа за развитието на малките и средни предприятия на територията на двете общини чрез изпълнението на дейности по модернизация на наличните машини и оборудване и развитие на иновативни идеи от бизнеса. На територията на МИГ има сериозен потенциал за изпълнение на проекти в областите, финансирани от ОПИК, обусловен от големия брой допустими потенциални бенефициенти.

Специфична цел 3: Стимулиране развитието на територията на МИГ чрез обновяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура

В рамките на целта е предвидено изпълнението на една мярка, насочена към обновяване на дребно-мащабна инфраструктура в общините Антоново и Омуртаг – културна, образователна, социална и др. Подобряването облика на населените места и осигуряване на модерна и отговаряща на съвременните изисквания, инфраструктура е предпоставка за повишаване качеството на живот на населението и стимулиране привличането на нови инвестиции на територията на МИГ.

Специфична цел 4: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез обучения на безработни и заети лица и подкрепа за развитие на предприемачески идеи

Целта е насочена към изпълнение на дейности за стимулиране на заетостта, борба с безработицата и предотвратяване отпадането на лица от трудовия пазар на територията на МИГ. В рамките на тази цел ще бъдат реализирани две мерки, предвидени за финансиране от ОПРЧР, насочени към обучение на безработни лица, вкл. безработни лица с увреждания и създаване на стимули на бизнеса за тяхното дългосрочно наемане на работа, обучение на заети лица с цел повишаване конкурентоспособността и ефективността на предприятията-работодатели и създаване на предпоставки за развитието на нови бизнес идеи в конкурентни сфери чрез организиране на обучения и семинари.

 

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация:
 Стратегия на МИГ  „Антоново – Омуртаг“ е изградена върху изводите и резултатите от извършения социално-икономически анализ на територията. Проучването на ситуацията на територията на МИГ е фокусирано върху социалния, демографския и икономическия потенциал на населението и неговите потребности. Резюме на резултатите фигурира в т. 3.1 от стратегията, а пълните анализи са приложени към нея.

Освен с изготвените анализи, стратегията е съобразена с ключови планови документи за политиките на национално, регионално и местно ниво, а именно:

·       Стратегия „Европа 2020“, чиято основна цел е интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

·       Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., чиито стратегически приоритети са повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското, горското стопанство и преработвателната промишленост; осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата; постигането на балансирано териториално развитие на икономиките и областите в селските райони, включително и създаването и поддържането на заетост.

·       Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 – 2020, чиито основни стратегически цели са повишаване конкурентоспособността на района чрез активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда; повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда; балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове.

·       Областна стратегия за регионално развитие на област Търговище 2014-2020г., чиято визия се стреми да развие областта като европейски, социално отговорен, екологичен и привлекателен регион за обществен и икономически живот. Това цели да се постигне чрез развитието на конкурентоспособна и съвременна икономика, базирана на съвременните технологии и местните традиции, която да подобри качеството на живот на населението в областта. В Областната стратегия приоритет също е поставен върху развитието на европейското и международно сътрудничество.

·       Общински план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 г.

·       Общински план за развитие на Община Антоново  2014 – 2020 г.

 

Десегрегация и деинституционализация

МИГ „Антоново – Омуртаг“ осъзнава нуждата да бъдат създадени възможности за максимално ограничаване на социалното изключване и създаване на условия за десегрегация на изолирани или маргинализирани групи от населението. Друга главна цел с ключово значение в дългосрочен план е намаляването на броя на отпадналите деца от ромски произход от училищната система на територията на МИГ. Това е свързано и с насърчаването и създаването на възможности на децата от ромски произход или от други етноси да не живеят в социална изолация чрез активно участие в училищни и обществени дейности. Освен това представители на малцинствените общности участват в Общото събрание на МИГ и в събитията по подготовка, разработване и популяризиране на СВОМР. Бъдещият екип по прилагане на Стратегията ще работи усилено за мотивиране и подпомагане на потенциални бенефициенти от изброените по-горе слаби социални групи. Наблюдението и оценката на изпълнението на СВОМР също се стреми да гарантира и спазва принципа на недискриминацията. Крайната цел е изграждането на нови мисловни модели в обществото, които да нямат дискриминационен характер и насърчават приемането на културните различия и личната отговорност.В тази връзка стратегията е съобразена с националните, регионалните и местните политики, както и с местните характеристики и потенциал.

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:
Стратегията на МИГ „Антоново – Омуртаг“ включва широк спектър от иновативни характеристики, които адресират по нов начин потребностите на територията и допринасят да се развие и оползотвори нейният потенциал, които отговарят на всички критерии за иновативност, определени в Наредба 22/14.12.2015 г. Основните иновативни характеристики на стратегията са както следва:

1.         При изпълнението на дейностите, предвидени в Стратегията на МИГ „Антоново – Омуртаг“, ще се прилага многофондово финансиране, което включва мерки от ПРСР, ОПРЧР и ОПИК;

2.         Стратегията на МИГ насърчава развитието на продукти с висока добавена стойност и развитие на нетрадиционни за територията производства;

3.         Стратегията предвижда подкрепа за разработване на иновативни проекти.

4.5. Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите:
 При формулирането па стратегическата рамка на Стратегията за ВОМР на „МИГ Антоново – Омуртаг“ е приложен следния подход:

·       Формулиране на приоритети и цели за развитие на територията на МИГ на базата на оценка на местните потребности и потенциал, изведени в следствие на Социално-икономическия анализ и Проучването па заинтересованите страни;

·       Съответствие на избраните приоритети и цели на СВОМР със специфичните цели на ЕЗФРСР;

·       Съответствие на избраните приоритети и цели на СВОМР с приоритетите за развитие на област Търговище за периода 2014-2020г.;

·       Съответствие на приоритети и цели на СВОМР с приоритетите за развитие на общините Антоново и Омуртаг за периоди 2014-2020г.

Към всяка специфична цел на Стратегията са избрани мерки от ПРСР, ОПРЧР и схема от  ОПИК. Мерките в стратегията са конкретно обвързани с постигането на всяка от специфичните цели, дефинирани в стратегическата рамка, които от своя страна са насочени към приоритетите на целите на стратегията. Логическата обвързаност на мерките, специфичните цели и приоритетите на Стратегията ще гарантира постигането на крайните резултати и задоволяване на очакванията и нуждите на местната общност, в съответствие с характеристиката и потенциала на територията.

Стратегическата рамка на Стратегията за ВОМР на „МИГ Антоново – Омуртаг“ е разработена при следната последователност и логическо следствие на елементите:

Структурата на стратегическата рамка на Стратегията за ВОМР е изградена въз основа на характеристиката на територията и неоползотворения потенциал за развитие, като основните насоки и приоритети се базират на нуждите и очакванията на местната общност, идентифицирани в проведените проучвания.

Йерархията на целите е представена на следващата графика, като приоритетите и целите за развитие на територията на МИГ са идентифицирани и подредени по важност на базата на местния потенциал и основните области, в рамките на които Стратегията се цели да фокусира своите резултати и ефекти от изпълнението:

 

5. Описание на мерките:

(не повече от 4 страници за всяка мярка)

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:

 

ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)
МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛИ АКТИВИ
4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Описание на целите Да се повиши конкурентоспособността на земеделието на територията на „МИГ Антоново – Омуртаг“ чрез:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;

2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. Опазване на компонентите на околната среда;

4. Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Обхват на мярката Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции съгласно чл. 5 на Наредба №9/ 21.03.2015 г. на МЗХ. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, които се произвеждат от първично селскостопанско производство и/или съхранение само на собствени земеделски продукти, трябва да са описани в приложение №1 по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз и приложение №1 от Наредба №9/ 21.03.2015 г. на МЗХ и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.
Допустими кандидати Съгласно чл. 7 на Наредба № 20/ 27.10.2015 г. на МЗХ. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1. Земеделски стопани съгласно чл.7 от Наредба №20/27.10.2015г.;

2. Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговски закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените кандидати по т. 1 и 2.

За да са допустими по мярката кандидатите трябва да имат:

а) постоянен адрес на територията на действие на МИГ – за физическите лица или;

б) седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица на територията на действие на МИГ или;

в) седалище и адрес на управление на община, включена в приложение № 3 от Постановление № 161, която има седалище в съответния областен град или;

г) седалище и адрес на управление на община, посочена в приложение № 2 от Постановление № 161, когато в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници или;

д) седалище и адрес на управление на община, когато в обхвата на стратегията за ВОМР е включена част от територията й.

 

Клон на юридическо лице или на едноличен търговец, юридическото лице или едноличния търговец, открил клона, трябва да отговаря на изискванията за седалище и изпълнение на дейностите на територията на МИГ.

Допустими дейности Съгласно чл. 4 от Наредба №9/ 21.03.2015 г. на МЗХ подпомагат се проекти, които се изпълняват на територията на „МИГ Антоново – Омуртаг“ и водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Допустими разходи Допустими за финансова помощ са всички разходи по чл. 32 от Наредба № 9/21.03.2015 г. на МЗХ.

– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, вкл. чрез лизинг;

– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, вкл. чрез лизинг;

– Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

– Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

– Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

– Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. Разходите следва да отговарят и на останалите алинеи на чл. 32 от Наредбата по подмярката.

Недопустими разходи Недопустими са всички разходи съгласно чл. 33 от Наредба №9/ 21.03.2015 г. на МЗХ и съгласно чл. 21 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 150 000 евро.

Размер на финансовата помощ в % за различните видове бенефициенти Финансовата помощ за одобрени проекти се предоставя съгласно разпоредбите на чл. 13 на Наредба №9/ 21.03.2015 г. като е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да бъде увеличен съгласно изискванията описани в алинеите на чл. 13 на Наредба №9/ 21.03.2015 г.
Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1. Проектът предлага възстановяване или разработване на характерни или традиционни местни производства 15
2. Проектът включва инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти 15
3. Предприятието има сключени предварителни договори за пласмент на продукцията 15
4. Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 10
5. Проектът създава нови работни места:

– 1 работно място – 10точки;

– повече от 1 работно място – 15 точки.

15
6. Кандидатът не е получавал подкрепа досега от Общността за каквато и да е инвестиция 5
7. Проектът е за инвестиции в енергийната ефективност на стопанството и/или иновации в стопанствата 10
8. Проектът включва инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда 5
9. Проектът предвижда назначаване на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
10. Проектът е разработен от кандидат, представител на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
ОБЩО 100

 

МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛИ АКТИВИ
4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
Описание на целите Да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. По-добро използване на факторите за производство;

2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

5. Подобряване опазването на околната среда;

Обхват на мярката Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции съгласно чл. 5 на Наредба №20/ 27.10.2015 г. на МЗХ. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение №1 по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз и приложение №1 от Наредба №20/ 27.10.2015 г. на МЗХ.
Допустими кандидати Съгласно чл. 7 на Наредба № 20/ 27.10.2015 г. на МЗХ. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1. Земеделски стопани съгласно чл.7 от Наредба №20/27.10.2015г.; 2.Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

 

За да са допустими по мярката кандидатите трябва да имат:

а) постоянен адрес на територията на действие на МИГ – за физическите лица или;

б) седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица на територията на действие на МИГ или;

в) седалище и адрес на управление на община, включена в приложение № 3 от Постановление № 161, която има седалище в съответния областен град или;

г) седалище и адрес на управление на община, посочена в приложение № 2 от Постановление № 161, когато в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници или;

д) седалище и адрес на управление на община, когато в обхвата на стратегията за ВОМР е включена част от територията й.

 

Клон на юридическо лице или на едноличен търговец, юридическото лице или едноличния търговец, открил клона, трябва да отговаря на изискванията за седалище и изпълнение на дейностите на територията на МИГ

Допустими дейности Съгласно чл. 4 от Наредба №20/ 27.10.2015 г. на МЗХ допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на „МИГ Антоново – Омуртаг“ и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

Допустими разходи Допустими за финансова помощ са всички разходи по чл. 30 от Наредба № 20/27.10.2015 г. на МЗХ.

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности съгласно чл.30 от Наредба №20/27.10.2015г.;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3 от Наредба №20/27.10.2015г.;

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от Наредба №20/27.10.2015г.; включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10. Разходите следва да отговарят и на останалите алинеи на чл. 30 от Наредбата по подмярката.

Недопустими разходи Недопустими са всички разходи съгласно чл. 31 от Наредба №20/ 27.10.2015 г. на МЗХ и съгласно чл. 21 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 150 000 евро.

Размер на финансовата помощ в % за различните видове бенефициенти –        50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
Критерии за избор на проекти  

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1. Проектът предлага възстановяване или разработване на характерни или традиционни производства 20
2. Предприятието има сключени договори да преработва суровина от земеделски производители от територията и/или предварителни договори пласмент на продукцията 15
3. Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост 10
4. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти 15
5. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на труд:

– до 2 работни места включително – 5;

– над 2 работни места – 15 точки.

15
6. Проект на микропредприятие 5
7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
8. Проектът предвижда назначаване на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
9. Проектът е разработен от кандидат, представител на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
10. Проектът включва инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда 5
ОБЩО 100
Държавни помощи В случаи на преработка и маркетинг на горски продукти и/или преработка на продукти, обхванати от Приложение I на Договора за създаване на ЕО до продукти извън Приложение I, помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията /ЕС/ 1998/2006, за минимална помощ /deminimis/. Максималната безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро. Един бенефициент не може да получи финансова помощ /европейски и/или бюджетни средства/, възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години.

 

МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ
6.4 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ
Описание на целите Мярката има следните специфични цели:

1. разнообразяване към неземеделски дейности;

2. насърчаване на предприемачеството на територията;

3. насърчаване развитието на туризма на територията;

4. развитие на „зелена икономика“ и иновации;

5. създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.

Обхват на мярката По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. Изпълнява се на територията на „МИГ Антоново – Омуртаг“, при спазване на разпоредбите на съответната наредба за прилагане на подмярка 6.4.
Допустими кандидати Съгласно съответната Наредба на МЗХ. За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговски закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

За да са допустими по мярката кандидатите трябва да имат:

а) постоянен адрес на територията на действие на МИГ – за физическите лица или;

б) седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица на територията на действие на МИГ или;

в) седалище и адрес на управление на община, включена в приложение № 3 от Постановление № 161, която има седалище в съответния областен град или;

г) седалище и адрес на управление на община, посочена в приложение № 2 от Постановление № 161, когато в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници или;

д) седалище и адрес на управление на община, когато в обхвата на стратегията за ВОМР е включена част от територията й.

 

Клон на юридическо лице или на едноличен търговец, юридическото лице или едноличния търговец, открил клона, трябва да отговаря на изискванията за седалище и изпълнение на дейностите на територията на МИГ

Допустими дейности Съгласно Наредба на МЗХ:

– Развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги/;

– Производство или продажба на продукти, които не са включени н Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз /независимо от вложените продукти и материали/;

– Развитие на услуги във всички сектори /например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др./;

– Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

– Развитие на занаяти /включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности/ и други неземеделски дейности.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент /ЕС/ №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Допустими разходи Допустими за финансова помощ са всички разходи по Наредба на МЗХ.

Финансова помощ за материали и нематериали инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите по т.1 и 2, например хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическа устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериали инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Недопустими разходи Недопустими са всички разходи съгласно чл. 21 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и съответната Наредба на МЗХ за мярка 6.4.
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за проект и левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 150 000 евро.

За проекти за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ е в размер до 50 000 лева с ДДС.

Размер на финансовата помощ в % за различните видове бенефициенти 75 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти.
Критерии за избор на проекти Приоритетно ще бъдат подкрепяни микро-предприятия, развиващи дейност и услуги, които са водещи за СМР и са свързани с развитието на туризма.

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1. Проектът предлага неземеделски услуги, допълващи или свързани с други мерки по стратегията, особено в областта на туризма 20
2. Неземеделските производства, услуги или дейности по проекта са иновативни за територията и/или свързани с местни занаяти, традиции, продукти 15
3. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 15
4. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на труд:

– до 2 работни места включително – 5;

– над 2 работни места – 15 точки.

15
5. Кандидати, одобрени по подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и/или осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 10
6. Проектът предлага производства или услуги, които са свързани с опазване на околната среда и/или ВЕИ и/или повишаване на енергийната ефективност 10
7.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
8. Проектът предвижда назначаване на уязвими групи – безработни, роми,  хора с увреждания 5
9. Проектът е разработен от кандидат, представител на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
ОБЩО 100
Държавни помощи Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията /ЕС/ 1998/2006, за минимална помощ (deminimis).

 

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА
Описание на целите Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
Обхват на мярката По мярката се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. Изпълнява се на територията на „МИГ Антоново – Омуртаг“.
Допустими кандидати Съгласно съответната Наредба на МЗХ за прилагането на мярка 7.2. За подпомагане могат да кандидатстват: Община Антоново и Община Омуртаг; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани по Закона за читалищата със седалище на територията на една от двете общини.
Допустими дейности Съгласно съответната Наредба на МЗХ за прилагането на мярка 7.2. Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на „МИГ Антоново – Омуртаг“, а именно:

-строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях;

– изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;

-изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

-изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

-реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

-изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

-изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. Мобилни такива, вкл. И дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства;

-реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими разходи Допустими за финансова помощ са всички разходи от съответната Наредба на МЗХ за прилагането на мярка 7.2.

1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

Недопустими разходи Недопустими са всички разходи съгласно съответната Наредба на МЗХ за прилагането на мярка 7.2 и съгласно чл. 21 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ
Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро.

Размер на финансовата помощ в % за различните видове бенефициенти 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;

– 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро;

– Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.Дейностите по проекта са свързани с развитието на интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на СМР 10
2.Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на уязвими групи от населението и/или насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и институции 15
3.Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 15
4.Проекти, осигуряващи базови услуги за населението и/или за подобряване на публична инфраструктура 15
5.Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство 10
6.Заявлението за кандидатстване съдържа технически/работен проект на инвестицията 5
7.Проектът е консултиран с местната общност 5
8.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция по други програми 5
9. Проектът предвижда назначаване на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
10. Проектът включва инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда 10
ОБЩО 100
ОПОС 2014 – 2020 г. (ЕФРР)
ОПНОИР 2014 – 2020 г. (ЕСФ)  –
ОПРЧР (ЕСФ)  

 ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
„НОВО РАБОТНО МЯСТО”
Описание на целите Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.
Обхват на мярката Схемата предвижда комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
Допустими кандидати Работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.

За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

За да са допустими по мярката кандидатите еднолични търговци и юридическите лица трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ.

Допустими дейности  

–        Дейности/разходи за организация и управление на проекта

и

–        Дейности/разходи по информиране и публичност

1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.

3. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група

Допустими разходи І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1. Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. за период до 12 месеца.

2. Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания за период до 3 месеца в размер на ½ от Минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО.

3. Разходи за командировки (дневни, пътни, квартирни) на вече наетите по проекта лица, включени в професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности – разходите са допустими единствено в случай, че лицето живее на територията на населено място, различно от това, в което ще се провежда обучението по професионална квалификация и/или ключови компетентности. Планирането на средства по това бюджетно перо следва да бъде надлежно обосновано и описано в дейностите по проекта.

3. Невъзстановим ДДС по разходите

 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

4. Разходи за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.

5. Разходи за обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на вече наетите по проекта лица.

6. Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта, вкл. невъзстановим ДДС

7. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар.

8. Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности

9. Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания, вкл. невъзстановим ДДС

10. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност, вкл. невъзстановим ДДС

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

(По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС № 119/20.05.2014 г. – до 10% от преките допустими разходи. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта и са свързани с адаптиране на нови работни места за хора с увреждания)

По правилата на ЕФРР са допустими следните видове разходи:

11. Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се адаптират нови работни места за хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта, вкл. невъзстановим ДДС.

ІV. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

12. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, вкл. невъзстановим ДДС

Недопустими разходи – разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

– глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

– комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

– данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

– закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;

– разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

– лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

– субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

– разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

– разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;

Финансови параметри на проектите Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Размер на финансовата помощ в % за различните видове бенефициенти За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение 5
Опит на законния представител на кандидата  (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит 5
Описание и обосновка на целите на проекта 10
Описание на целевите групи по проекта и техните нужди 5
Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати 20
Яснота на изпълнение на дейностите 10
Бюджет и ефективност на разходите – Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета 15
Проектът предвижда назначаване на представители на уязвими групи – представители на маргинализирани групи или хора с увреждания 15
Проекти предвиждащи професионално обучение за заети лица 15
ОБЩО 100
Държавна помощ По процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
„ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“
Описание на целите Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Обхват на мярката Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности

за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Допустими кандидати Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство. За целите на настоящата процедура предприятие е всеки субект, регистриран по реда на Търговския закон.

За да са допустими по мярката кандидатите еднолични търговци и юридическите лица трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ.

Допустими дейности –        Дейности/разходи за организация и управление на проекта

и

–        Дейности/разходи по информиране и публичност

 

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

 

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

 

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

 

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Допустими разходи І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.

2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3.

 

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

3. Разходи за материали

3.1. Разходи за специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност 1.

3.2. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4.

3.3. Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2

3.4. Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3,

4. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение.

 

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

5. Разходи за услуги

5.1 Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.

5.2. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4.

6. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност

7. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.

8. Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3

 

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС № 119/20.05.2014 г. – до 20% от общите допустими разходи.

9. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта.

 

V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

10. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта

Недопустими разходи – разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

– глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

– комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

– данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

– закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;

– разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

– лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

– субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

– разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;

– разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

– разходи за закупуване на транспортни средства;

– разходи за наем на транспортни средства, освен случаите на възлагане на превоза на лицензиран превозвач, спазвайки разпоредбите на Закона за автомобилните превози/17.09.1999 г.

– разходи за задължително обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г;

– разходи за работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. Бр. 9 от 28 януари 2011 г.;

– разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане при изпълнението на дейност 2;

– разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор (супервизия), както и такси за издаване на разрешение да строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация и др.;

– разходи за анализи, проучвания и изследвания.

Финансови параметри на проектите Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Размер на финансовата помощ в % за различните видове бенефициенти За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение 5
Опит на законния представител на кандидата  (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит 5
Описание и обосновка на целите на проекта 10
Описание на целевите групи по проекта и техните нужди 5
Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати 20
Яснота на изпълнение на дейностите 10
Бюджет и ефективност на разходите – Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета 15
Проектът осигурява подкрепа за мобилност на работната сила 10
Предвидено е резултатите от изпълнението на

проекта да окажат трайно въздействие върху

целевите групи

10
Предвидена е възможност ползите от проекта за

целевите групи да продължат да съществуват и

след края на финансирането

10
ОБЩО 100
Държавна помощ По процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.
ОПИК (ЕФРР)  

 ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 2.2 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП
Описание на целите Целта на процедурата е насочена към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на МСП на територията на МИГ Антоново-Омуртаг.
Обхват на мярката Подобряване на конкурентоспособността на предприятията и създаване на потенциал за експорт и като резултат – подобряване на пазарното присъствие на българските МСП – чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. Изпълнява се на територията на „МИГ Антоново – Омуртаг“.
Допустими кандидати Малки или средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

За да са допустими по мярката кандидатите еднолични търговци и юридическите лица трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ.

Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби
Малко предприятие ≥ 20 000 лева
Средно предприятие ≥ 50 000 лева

Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими дейности 1. Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2. Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект;

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

Допустими разходи 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта ;

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години.

Недопустими разходи • разходи за дълготрайни активи втора употреба;

• разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);

• разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;

•  разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);

• разходи за участие в семинари, работни срещи, изложения;

• разходи за реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни), изработване на рекламни материали.

• разходи за застраховки на закупеното оборудване;

• разходи за банкови такси и комисионни;

• непредвидени разходи;

• непреки разходи (административни разходи, режийни и др.);

• разходи за закупуване на земя и сгради;

• разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения

• разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

• принос в натура;

• загуби от обмяна на валута;

• разходи за възстановим ДДС;

• разходи за суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части;

• разходи за човешки ресурси (включително за персонал, назначен за изпълнение на проекта);

• разходи за командировки на персонала на бенефициента;

• разходи за закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;

• разходи за транспортна и енергийна инфраструктура;

• разходи за извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;

• разходи за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

• разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;

• разходи за инвестиции в летищна инфраструктура;

• разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ;

• всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата процедура, вкл. разходи за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които от представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тя е допустима.

Финансови параметри на проектите Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 30 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Малки Средни
150 000 лева 200 000 лева
Размер на финансовата помощ в % за различните видове бенефициенти Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: 90%

 

Критерии за избор на проекти
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  данъци  и амортизации – EBITDA 10
2. Производителност на кандидата 10
3. Приходи от износ 5
4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за последните три приключени години и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта 5
5. Коефициент на задлъжнялост 5
6. Инвестиционна дейност на кандидата 5
7. Внедрени стандарти и системи за управление 5
8. Вътрешна норма на възвръщаемост 10
9. Нарастване на производителността 10
10. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта 10
11. Повишаване на ефективността на производствените разходи 10
12. Тематично приоритизиране 5
13. Проектът предвижда назначаване на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
14. Проектът е разработен от кандидат, представител на уязвими групи – безработни, роми, хора с увреждания 5
ОБЩО 100
Държавна помощ Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ
ПМДР (ЕФМДР)

 

 –

 

 

6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:

(не повече от 2 страници)

Код на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)  2 933 745 46,01%
Мярка 1 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 1 173 498,00  18,41%
 Мярка 2 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 293 374,50  4,60%
Мярка 3 6.4 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 880 123,50 13,80%
Мярка 4 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА 586 749,00 9,20%
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
Мерки, финансирани от ОПОС 2014 – 2020 г. (ЕФРР)
Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 – 2020 г. (ЕСФ)
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)  1 486 430,80 23,31%
Мярка 5 „НОВО РАБОТНО МЯСТО” 743 215,40  11,655%
Мярка 6 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 743 215,40 11,655%
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)  1 955 830 30,68%
Мярка 7 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП  1 955 830 30,68%
Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:  6 376 005,80 100 %
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 977 915 лв.
6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:

(не повече от 2 страници)

Целите на СВОМР ще се постигнати чрез прилагането на 9 мерки (включително вкл. 19.3 и 19.4). Изпълнението на СВОМР ще стартира с отваряне период на прием по мерките и те ще се изпълняват през целия период 2017-2020г.  МИГ „Антоново – Омуртаг“ има създадена база данни за ключови идейни проекти, както и за потенциални бенефициенти. В общността има готовност да се кандидатства по всички мерки, включени в СВОМР, затова прилагането им ще стартира веднага след сключването на договор с МЗХ. Стартирането на всички мерки, ще даде възможност и време на МИГ при евентуална липса на бенефициенти по някоя от мерките средствата от нея да бъдат насочени към другите мерки. С оглед на изтичащите срокове за реализация на СВОМР до края на 2020 г., организацията ще положи усилия по-голяма част от средствата да бъдат използвани още през първата година. По-големите инвестиционни проекти ще бъдат планирани в началото на периода, за да има време да бъдат изпълнени.

Нуждата от модернизиране на производство и на предприятията на територията на МИГ е отразена в Приоритет 1 на СВОМР, като за него са отделени малко над 67% от общия публичен принос. Дейностите по тази приоритетна ос ще осигурят развитието на жизнеспособни земеделски структури и МСП, увеличаването на производителността и конкурентоспособността на икономиката и по този начин ще спомогнат за постигането на основната цел на СВОМР.

Достъпът до основни услуги за населението и подобряването на дребномащабната селищна и междуселищна инфраструктура ще помогнат значително за подобряването на качеството на живот. Поради тази причина за Приоритет 2 от СВОМР са отделени 9,2% от общия публичен принос на СВОМР.

Третият приоритет е насочен повишаване капацитета и уменията на безработните лица за по-лесно намиране на работа и подкрепа за развитието на предприемачески идеи с цел борба с безработицата на територията на МИГ, повишаване и разнообразяване на компетенциите на заетите лица с цел увеличаване на тяхната ефективност и производителност, както и подкрепа за развитие на иновативни и специфични за региона социални услуги, насочени към насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани групи. На този приоритет са отделени малко над 23% от общия размер на приноса на СВОМР.

Като се вземат предвид потребностите от повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията от преработвателната промишленост, подобряването на качеството на живот и повишаването на икономическата активност, към мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР са насочени 23% от бюджета по Стратегията, като средствата и по двете подмерки 4.1 и 4.2 са съответно на стойност по 1 466 872,50 лева. Към мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР са насочени 14% от средствата по Стратегията, като средствата по подмярка 6.4 са 880 123,50 лева. Към мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР са насочени 9% от Стратегията, като средствата по подмярка 7.2 са 586 749,00 лева.

Средствата, предвидени по схемата от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност са насочени към на повишаване на конкурентоспособността на предприятията, разположени на територията на МИГ и създаване на потенциал за експорт и като резултат – подобряване на пазарното присъствие на МСП от региона  чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. В тази връзка по предвидената схема са насочени общо 30% от средствата по Стратегията на обща стойност 1 955 830,00 лв.

По линия на Европейския социален фонд, ОПРЧР подкрепя чрез ВОМР мерки, които попадат в обхвата на трите тематични цели на Стратегия Европа 2020, към които ЕСФ има принос. Финансирането чрез ОП РЧР 2014–2020г. е насочено към подпомагане преодоляването на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии, като негативни демографски процеси, високи нива на бедност на населението, вкл. висок риск от социално изключване, нива на безработицата над средното за страната и ниски доходите на населението. В тази връзка, настоящата стратегия предвижда включването на мерки от програмата на обща стойност 1 486 430,80 лв., разделени по равно между схема „Ново работно място” и схема „Добри и безопасни условия на труд“, като това представлява малко над 20% от общия размер на средствата по СВОМР.

7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия:

(не повече от 4 страници)

Планът за действие на „МИГ Антоново – Омуртаг“ ще се изпълнява в съответствие със следната схема:

 

МИГ „Антоново – Омуртаг“ ще постигне заложените в СВОМР цели, спазвайки принципите за равнопоставеност между представителите на публичните институции, частния бизнес и неправителствения сектор, както и за равенство и взаимно уважение без оглед на раса, пол, религия, сексуална ориентация и партийна принадлежност.

Планът за действие включва няколко етапа:

v Етап 1:

Изготвяне на СВОМР и кандидатстване за одобрение с цел последващото й прилагане на спрямо Програмата за развитие на селските райони на Република България и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020. По време изпълнението на този етап беше консултирана местната общност и беше събрана необходимата информация, на базата на която да стъпи следващият етап.

v Етап 2:

Изпълнението на Стратегията включва следните дейности, осигуряващи нейното качествено и балансирано реализиране:

Поддържане деловодна система и архив на всички актове на органите на МИГ; издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали; информиране и подпомагане на потенциалните кандидати; публикуване на електронната си страница индикативен график за приемите по съответните мерки на стратегията за ВОМР и указания и образци на документи за кандидатстване на всяка подмярка паралелно с публикуването на поканата за подбор на проекти. Заедно с това МИГ приема и заявления за финансова помощ по определен ред, като извършва подбора им и определя размера на финансовата помощ. Създава и поддържа електронен регистър запостъпилите проекти, в който отразява състоянието и движението на всеки от тях. Регистърът се публикува на електронната страница на МИГ.

След приключването на конкретен прием, екипът на МИГ извършва преценка за съответствие на заявленията и взима решение дали да одобри тяхното финансиране, след което ги съгласува с Управляващия орган. Договори с одобрените кандидати МИГ сключва в качеството си на трета страна съгласно правилата на програмата.

Контрол върху работата си МИГ осъществява чрез мониторинг на изпълнението на проектите, изготвяне на доклади, анализи, отчети, справки и др. във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО. В срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО годишен доклад за отчитане на изпълнението на стратегията за ВОМР. Информира своевременно УО за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията.

МИГ оказва методическа подкрепа на получателите на финансова помощ чрез посещения на място, разясняване на нормативната база, съдействие при работа с институции, отчитане на проектните предложения и в подготовката на заявки за плащане до ДФЗ-РА.

За проектите по ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, в това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна информационна система, която е функционално свързана с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба относно оценката:

(не повече от 12 страници)

8.1. Организационна структура на МИГ:
организационна структура/схема.  МИГ „Антоново-Омуртаг” е регистрирана в съответствие със ЗЮЛНЦ и Наредба №23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.

Организационна структура на „МИГ Антоново-Омуртаг”

„МИГ Антоново-Омуртаг” има следната структура:

Органи на управление

–       Общо събрание;

–       Управителен съвет;

–       Контролен съвет.

Органиграма на „МИГ Антоново – Омуртаг”

 

8.2. Управление на МИГ:
органи за управление и контрол;  ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е колективен върховен орган за управление на МИГ „Антово-Омуртаг и се състои от всички членове на сдружението или посочени от тях лица. Общото събрание на МИГ се състои от 23 юридически лица и 11 физически лица. Процентното съотношение на трите сектора в Общото събрание на МИГ е както следва: публичен сектор – 6%, нестопански сектор – 44%, стопански сектор – 50%. В Общото събрание са обхванати 4 НПО и 17 представители на частния сектор. Броят на членовете на колективния върховен орган /Общо Събрание/ е 34 члена, включени са представители на над 11% от населените места на територията на МИГ и са представени всички групи заинтересовани страни на територията.

Функциите и отговорностите на Общото събрание са описани в Устава за устройство и дейността на МИГ Антоново-Омуртаг“, приложен към настоящата стратегия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет е колективен орган за управление на МИГ „Антоново-Омуртаг“. УС се състои от 9 лица. Процентното съотношение на трите сектора в Управителния съвет на МИГ е както следва: публичен сектор – 22,22%, нестопански сектор – 44,44%, стопански сектор – 33,33%. Подписан от представляващия МИГ списък на членовете на колективния управителен орган е приложен към настоящата стратегия.

Правомощията на УС също са разписани в Устава, приложен към настоящата стратегия. Във връзка с прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, Управителният съвет:

–       Представлява Сдружението, чрез Председателя си, както и определя обема на представителната власт на други негови членове;

–       Приема членове на Сдружението;

–       Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

–       Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;

–       Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

–       Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

–       Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

–       Взема решение за участие в други организации;

–       Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

–       Избира от състава си Председател на Управителния съвет;

–       Може да избере от своя състав до двама заместник председатели на Управителния съвет;

–       Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Специфични функции на Управителния съвет:

–       При необходимост актуализира Местната стратегия за развитие на района Антоново – Омуртаг, която е разработена съгласно изискванията и регламента на подхода ЛИДЕР или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции,  включително МЗГ;

–       Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;

–       Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението, както и определя съставите на експертните съвети и/или комисии;

–       Утвърждаване на формуляр, насоки, срокове и критерии за оценка, които ще се използват при всяко набиране на проектни предложения за реализация на МСР.

–       Делегира на експертни съвети и/или комисии правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от СДРУЖЕНИЕТО по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;

–       Броят на членовете на експертните съвети/комисии и техните специалности зависи от тематиката по които се набират проектни предложения. В комисиите могат да участват и външни за организацията експерти. В експертните съвети или комисии при необходимост могат да участват и членове на Управителния съвет, като с тези случаи съответният член не участва в гласуването.

–       Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;

–       УС разходва средствата от бюджета на Сдружението чрез организиране на конкурсни процедури на база на приетата Стратегия на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция;

–       Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони;

–       Взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица;

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният орган на МИГ „Антоново – Омуртаг” е Контролният съвет, който се избира от Общото събрание в състав от трима члена за срок от 3 /три/ години, без ограничение в броя на мандатите.

Членовете на съвета избират от своя състав председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас, като членовете на съвета не могат да бъдат щатни служители на сдружението.

Управление на МИГ:

МИГ „Антоново-Омуртаг“ се представлява от Председателя на УС. Председателят на УС представлява Управителния съвет и съответно МИГ пред държавните и общински органи, правораздавателните органи и други физически и юридически лица в страната и чужбина и подписва договорите с финансиращите институции; Основните правомощия на Председателят на Управителния съвет са:

–       Представлява Сдружението пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи, органи на НАП, на НЗОК и други лица и организации;

–       Отчита своята дейност пред управителния съвет един път годишно;

–       Представя до 31 май на всяка година информация за дейността на сдружението през предходната година пред централния регистър на Министерство на правосъдието.

–       Свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

–       Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението.

–       Решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението в съответствие с устава;

Механизъм за вземане на решение:

Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.25, ал.1, т.1 и 7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Комисия за избор на проекти:

След стартиране на работа по стратегията на МИГ „Антоново – Омуртаг“ председателят на УС ще назначи Комисия за избор на проекти, които да бъдат финансирани в изпълнение на Стратегията за ВОМР. Комисията ще включва членове на МИГ, членове на колективния върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители, определени от Управителния съвет. Делът на представителите на публичния сектор в комисията няма да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. Комисията за избор на проекти ще осъществява дейността си при спазване на одобрената Стратегия за ВОМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и вътрешните актове на МИГ и правилата за нейната работа.

описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала.  Във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР, щатното разписание на МИГ „Антоново-Омуртаг“ се актуализира съобразно изискванията на финансиращите институции за наличие на минимален капацитет, а именно: Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР на пълен работен ден, отговарящи на изискванията на чл. 13 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 22.

Изпълнителният директор представлява МИГ пред УО на ПРСР, Разплащателната агенция, пред държавните и общински органи, други физически и юридически лица в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР, включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение на Стратегията. Отговорностите му са разписани в Устава за устройство и дейността МИГ, приложен към настоящата стратегия и в трудовия му договор.

Във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР Изпълнителният Директор:

–       Организира изготвянето на годишния план и разпределението на средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление на МИГ и за придобиване на умения и постигане на обществена активност и ги представя на Управителния съвет;

–       Разработва критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ „Антоново-Омуртаг;

–       Разработва правила за работата на Комисията за избор на проекти;

–       Организира и ръководи процедурите за избор на проекти за финансиране в изпълнение на Стратегията за ВОМР;

–       Подготвя заседанията на Комисията за избор на проекти;

–       Сключва от името на МИГ „Антоново-Омуртаг“ договори за изпълнение на дейности във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР и следи за тяхното изпълнение;

–       Сключва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Стратегията за ВОМР и организира тяхното наблюдение;

–       Изготвя годишния доклад за прилагане на Стратегията за ВОМР.

За осъществяване на финансово-счетоводната политика на МИГ ще бъде назначен служител на длъжност Счетоводител, отговарящ на изискванията на чл. 18 от ЗС.

При необходимост МИГ може да наема на трудов договор и други служители за изпълнение на стратегията.

За посочените минимални позиции са съставени длъжностни характеристики, в които подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност.

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
 Основните резултати от прилагането на подхода ЛИДЕР са: много добра информираност на местната общност относно възможностите на подхода ЛИДЕР и механизмите за неговото прилагане, в следствие на което тя го разпознава като важен инструмент за решаване на проблемите на своята територия и добра възможност за нейното развитие; изграден административен капацитет за прилагането му; обособен и оборудван офис, осигурено помещение за провеждане на срещи и заседания, различно от работното, архивно помещение, оборудвани 3+1 офис работни места, достъп за хора с увреждания, който осигуряват материална основа за прилагането му.

В МИГ „Антоново – Омуртаг“ са налице обучени специалисти и реално работят местни експерти и екип, които подпомагат общността за активиране на предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията. През новия програмен период този вече създаден капацитет на територията беше съхранен и надграден чрез изпълняване на проект по Договор № РД50-92/17.08.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020 год., подписан между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и „Местна инициативна група Антоново – Омуртаг” и е на стойност 48 825,75лв. По проекта се финансират подготвителни дейности по прилагане на подхода ЛИДЕР, като общ подход за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) с възможности за финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За период на изпълнение на проекта бяха изпълнени дейности на територията на община Антоново и община Омуртаг, свързани с изграждане на капацитет на МИГ и подготовка на Стратегия за ВОМР, както следва:

–       Подготовка и провеждане на информационни кампании

–       Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население

–       Провеждане на информационни срещи/семинари

–       Информационни конференции

–       Поддържане на електронна страница

–       Публикуване на информация по проекта в регионални медии

–       Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

–       Обучение на местни лидери

–       Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията

–       Извършване на експертна работа за подготовка на стратегията

–       Провеждане на информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

–       Провеждане на обществено обсъждане

Основните целеви групи и заинтересовани страни, които МИГ „Антоново – Омуртаг“ успя да насърчи и мотивира да се включат в дейностите са: земеделски производители; микро, малки и средни предприятия; представители на местните власти; социални партньори; нестопански организации; местни институции от системата на образованието и културата; жени, младежи и уязвими групи от населението от община Антоново и община Омуртаг. При реализиране на проекта се заложи на активното гражданско участие, при което жителите на територията на общината имаха възможност да участват във всички етапи от подготовката и разработването на новата стратегия за местно развитие от формулиране на проблеми и потребности до идентифициране на целите и приоритетите в стратегията за местно развитие. Широката информационна кампания и процеса на планиране/програмиране чрез съгласуване и консултации със заинтересованите страни в най-голяма степен отговори на същностната характеристика на Подхода ЛИДЕР „отдолу-нагоре”. Новата стратегия, която беше разработена по проекта, надгражда капацитета за интегрирано териториално развитие, разширява добавената стойност на Подхода ЛИДЕР, както и увеличава ползите за местната общност в община Антоново и община Омуртаг.

Натрупаният през опит и квалификацията на наетия персонал дава възможност на МИГ да реализира голяма част от СВОМР още през 2017 г. Паралелно с реализацията на СВОМР, през първата година МИГ предвижда и провеждане на обучения за придобиване на умения и капацитет от потенциалните бенефициенти по СВОМР, за разработване на проекти, изготвяне на отчети и искания за плащане. Обученията, които ще се проведат по мярка 19.4 през годината, ще дадат възможност, както на екипа, така и на бенефициентите да се подготвят по-добре и по този начин да се реализират средствата през следващите години до края на плановия период.

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:
Наблюдението на СВОМР ще се извършва съвместно от УС, екипа на МИГ и външни експерти. Напредъкът в прилагането на Стратегията ще се докладва на УО ежегодно чрез годишен доклад.

Наблюдението и оценката ще отчитат напредъка в прилагането на Стратегията, чрез базовите индикатори, финансовите индикатори (брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти), както и индикаторите за резултати на СВОМР. Съгласно чл. 62 т. 7 от Наредба 22, ще бъде създаден и електронен регистър за постъпилите проекти по стратегията за ВОМР, в който ще се отразява състоянието и движението на всеки проект. Регистърът ще се публикува на електронната страница на МИГ „Антоново – Омуртаг“, която ще има за цел да обезпечи надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от прилагането на Стратегията за УС и партньорите, ангажирани в управлението на СВОМР така, че те да могат да вземат правилни управленски решения. Така чрез наблюдението ще се събира информация за договорените средства, финансираните дейности/инвестиции и непосредствените резултати от изпълнението на проектите.

Бенефициентите по Стратегията трябва да предоставят данни за наблюдение при попълване на заявленията за подпомагане. Обект на наблюдение ще са етапа на реализация на проекта, извършени междинни и финални плащания по всеки проект, основните индикатори за успех в рамките на проекта, информация за постигнатите количествени и качествени индикатори на ниво проект. Събраната информация ще бъде обобщена и вписана в таблиците на информационната система. Ще се поддържа и актуална информация по отношение на напредъка по изпълнението на СВОМР, като редовно проследява заложените индикатори.

Екипът на МИГ ще следи и информацията от НСИ за социално-икономическата ситуация на територията, която ще се допълни от изследвания и проучвания, финансирани в рамките на междинната оценка. УС периодично ще наблюдава напредъка в постигане на набелязаните цели на Стратегията на базата на представените документи. УС проверява резултатите от изпълнението, особено постигане на целите за всеки един от приоритетите.

Инструментите за извършване на мониторинга и за събиране на данни са:

1. База данни и отчети по прилагане на СВОМР;

2. Текущ мониторинг;

3. Ежегодно проучване за въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността;

4. Данни на НСИ;

5. Други тематични проучвания и анализи.

v ОЦЕНКА

МИГ предвижда една междинна оценка за прилагането на стратегията (2018) и една окончателна оценка – в годината на приключване на СВОМР. Оценките ще бъдат възложени на външни експерти. Всяка година ще бъде извършван годишен счетоводен одит от независим експерт – счетоводител. Общите критерии, на базата на които ще се прави оценка са: ефективност; ефикасност; степен на въздействие върху местните общности; устойчивост на резултатите. Междинната оценка ще включва и анализ на възникналите положителни и отрицателни тенденции, като на тази база може да се актуализира разпределението на публичния принос по мерките, както и включването на нови мерки.

 

v ПРОЦЕДУРИ ЗА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА НАПРЕДЪКА:

Всяка година МИГ, въз основа на осъществената дейност и информацията по отношение на напредъка, изготвя доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за воденото от общността местно развитие в съответствие с Чл. 62 (15) от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ. До 15 февруари на следващата година докладът се представяна Общото събрание на МИГ за одобрение. Одобрението става с повече от половината от гласовете от присъстващите. Докладът може да съдържа всякаква информация за: постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и индивидуалните проекти и финансовото изпълнение на проектите; мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми за събиране на данни; преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; мерките за осигуряване на публичност; мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните политики и програми; коректното прилагане на всички заложени в стратегията или изискуеми от УО/РА процедури; действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при изпълнение на Стратегията.

v ПРОЦЕДУРА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

В края на всяка година от изпълнението на Стратегията, въз основа на годишния доклад за напредъка и междинната оценка за прилагането на стратегията, УС ще прави оценка на изпълнението на СВОМР по години, мерки и изразходваните средства и в резултат на тази оценка ще прави предложения за обновяване на СВОМР. Предложенията за обновяване на СВОМР ще бъдат представяни на Общо събрание на МИГ за одобрение. Процедурата за обновяване на СВОМР може да бъде по отношение на финансовите ѝ параметри; по отношение на процедурите за изпълнение на стратегията; при промяна на условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или наредбите за тяхното прилагане и ОПИК; при промяна в приложимите регламенти.

 

9. Индикатори за мониторинг и оценка:
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:

(не повече от 1 страница)

 ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Изходен Брой проекти, финансирани по СВОМР Бр. Мин. 28 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по СВОМР Бр. Мин. 21 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ обем на инвестициите

/със съфинансиране/

Лв. Мин.

3 790 000

Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти Бр. Мин. 20 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой подпомогнати микропредприятия Бр. Мин. 10 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой проекти с инвестиция в туризъм и туристическа инфраструктура Бр. Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти свързани с подобряване/изграждане на сгради Бр. Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, свързани с опазване на природно-културното наследство Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти свързани с предоставяне на услуги Бр. Мин. 5 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой модернизирани земеделски стопанства Бр. Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой модернизирани малки и средни предприятия Бр. Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой икономически единици, въвели нови продукти, процеси или технологии Бр. Мин. 6 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой подобрени базисни/публични инфраструктурни единици (пътища, спортни съоръжения, градинки, паркове и др.) Бр. Мин. 2 Проучване

Отчети бенефициенти Мониторинг

Изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с културни, спортни и социални услуги Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Млади хора до 40 г. и жени успешно реализирали проекти по СВОМР % Мин. 5 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, разработени от представители на уязвими групи Бр. Мин. 5 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Природни и културно исторически обекти с подобрен достъп Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой на населените места с успешно реализирани проекти Бр. Мин. 10 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, насочени към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места на територията на МИГ Бр. Мин. 10 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Въздействие Брутен брой създадени работни места Бр. Мин. 32 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Бюро по труда

Население в селските райони, което се възползва от подобрените услуги Бр. Мин.

30 000

Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Бюро по труда

НСИ

Допълнителен брой туристи в резултат от интервенциите по СВОМР Бр. Мин. 1000 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Бюро по труда

НСИ

9.2. Индикатори по мерки:

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка)

 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Изходен Брой проекти, финансирани по мярката Брой Мин. 6 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, разработени от представители на уязвими групи Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ обем на инвестициите

/със съфинансиране/

Лева Мин.

700 000

Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор Брой 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Резултат Брой стопанства, въвели нов продукт или технология Брой 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Създадени нови насаждения Дка 30 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Дял на младите фермери, финансирани по мярката % 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Стопанства закупили нова техника Брой 3 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Въздействие Създадени работни места Брой 6 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Бюро по труда

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Изходен Брой проекти,

финансирани по мярката

Брой Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ размер на инвестициите

/със съфинансиране/

Лева 175 000 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Резултат Брой предприятия, въвели нов продукт или технология Брой Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Модернизирани предприятия и/или създадени мобилни такива Брой Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой предприятия закупили техника и/или оборудване Брой Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти и/или въвели мерки за опазване на околната среда и/или увеличили производството и използвали енергия от възобновяеми енергийни източници Брой Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Въздействие Създадени работни места Брой Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Изходен Брой проекти,

финансирани по мярката

Брой Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, разработени от представители на уязвими групи Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ размер на инвестициите

/със съфинансиране/

Лева Мин.

525 000

Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой подпомогнати нови туристически дейности Брой Мин. 2 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Обем на инвестициите в туризъм /със съфинансиране/ Лева 250 000 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги /със съфинансиране/ Лева Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Резултат Брой подпомогнати нови дейности в микропреприятията Брой Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Подпомогнати занаяти и/или свободни професии Брой Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, разработени от представители на уязвими групи Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Подпомогнати микропредприятия в сферата на техническите услуги и/или здравните услуги Брой Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Въздействие Създадени работни места Брой Мин. 8 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Изходен Брой проекти,

финансирани по мярката

Брой Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой Мин. 2 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ размер на инвестициите

/със съфинансиране/

Лева Мин.

350 000

Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, свързани с подобряване на базисна и/или публична инфраструктура Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Брой проекти, включващи дейности за опазване на природното и културно наследство Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Резултат Възстановени общински пътища Км Мин. 0,5 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Заведения за социални услуги и/или културни центрове и/или обществени сгради с подобрена база Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Подобрени младежки и спортни центрове и/или детски и спортни площадки Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Възстановени паркови площи и градинки Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Социални, културни, спортни и младежки центрове въвели мерки за енергийна ефективност Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Въздействие Население облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции Брой Мин.

20 000

База данни и отчети МИГ и бенефициенти

 

„НОВО РАБОТНО МЯСТО”
Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Брой проекти,

финансирани по схемата

Брой Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по схемата Брой Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, разработени от представители на уязвими групи Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ размер на инвестициите

/със съфинансиране/

Лева 445 000 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой подпомогнати бенефициенти за внедряване на иновативни продукти и услуги Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Създадени работни места Брой Мин. 10 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

„ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“
Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Брой проекти,

финансирани по схемата

Брой Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по схемата Брой Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, разработени от представители на уязвими групи Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ размер на инвестициите

/със съфинансиране/

Лева 445 000 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой подпомогнати бенефициенти за внедряване на иновативни продукти и услуги Брой Мин. 1 База данни и отчети МИГ и бенефициенти

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП
Индикатор Мерна единица Цел до края на стратегията Източник на информация
Брой проекти,

финансирани по схемата

Брой Мин. 6 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по схемата Брой Мин. 4 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Проекти, разработени от представители на уязвими групи Бр. Мин. 1 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Общ размер на инвестициите

/със съфинансиране/

Лева 1 150 000 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

Брой подпомогнати бенефициенти за внедряване на иновативни продукти и услуги Брой Мин. 2 База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Създадени работни места Брой Мин. 6 Мониторинг

База данни и отчети МИГ

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:

(не повече от 2 страници)

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
прилагане на принципа на равенство между половете;  Равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство на възможностите следва да бъде подкрепено в проектните предложения. Чрез интегрирането на принципа за равенство между половете, усилията на МИГ „Антоново – Омуртаг“ не се ограничават единствено до прилагането на определени действия, насочени към жените, а се преследва постигането на равенство, отчитащо въздействието на дадена ситуация, както върху мъжете, така и върху жените. УС на МИГ ще се съобразява както с националното законодателство, така и с Европейските регламенти във всички дейности свързани със СВОМР.
допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности;   В процеса на изпълнение на СВОМР и на приема на проектни предложения МИГ ще изпълнява конкретни действия и мерки и внимателно ще следи за предоставянето на равни възможности както към кандидатите, така и за служителите, които ще бъдат назначени благодарение на новооткритите работни места в следствие на изпълнените проекти.
създаване на условия за превенция на дискриминацията.  При наемането на работната ръка, както в дейностите по изпълнение на стратегията, така и в дейностите по изпълнение на предвидените в стратегията проекти ще се съблюдава спазването на принципа за равнопоставеност, като всички служители ще имат равни възможности без дискриминация по пол, религия и етнос. Изборът на служители ще се основава на нуждите на фирмите и личните компетенции на всеки един от кандидатите – висока квалификация, опит и умение. Ще се прилага равно третиране въз основа на половата им принадлежност. На работниците ще бъдат предоставени равни и по-добри условия на труд след осъществяване на стратегията. УС на МИГ ще осигури предотвратяването на всякакъв вид дискриминация, особено при изпълнението на административните процедури във връзка с достъпа до финансови средства. Проблемите на равните възможности ще бъдат разглеждани и по време на разработването на критериите за избор на проекти.
10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
Чрез СВОМР за период 2017-2020 МИГ „Антоново – Омуртаг“ предоставя подкрепа за прехода към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите. Проектните предложения може да включват мерки, насочени към опазването на околната среда и подкрепа за зелен растеж, а също така и интегриране на изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, устойчивостта на природни бедствия, както и превенцията и управлението на риска на хоризонтално ниво в процеса на изпълнение. Това съответствие е отразено в Приоритет 1 на стратегията.
10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
Очаква се реализацията на Местната стратегия за развитие да има положителни въздействия върху нивата на заетост в резултат на няколко аспекта. Изпълнението на предвидените в стратегията проекти ще окаже пряко влияние за откриването на нови работни места както в селското стопанство, така и в другите сектори на икономиката, посредством създаването на нови бизнес начинания и модернизация на вече съществуващите предприятия. При техническата оценка на проектните предложения ще се дава предимство на проекти създаващи нови работни места.

От друга страна, подобряването на местната инфраструктура ще подобри значително облика на територията и ще доведе до привличане на външни инвеститори, като по този начин ще повиши конкурентоспособността на региона. МИГ счита, че са налични много неразработени вътрешни ресурси за развитие и растеж в района – благоприятните климатични особености, потенциала за развитие на алтернативен туризъм, богатото културно-историческо наследство и др. Основната задача в стратегията е създаването на подходящата среда и осигуряване на необходимата инвестиционна подкрепа за разработване на този вътрешен потенциал. Това се отнася и за инвестициите в земеделския сектор. СВОМР ще насърчава конкурентоспособността на земеделието и МСП, чрез подкрепа за обновяване на технологиите и инвестиции за въвеждане на модерни практики за управление.

10.4. Съответствие с програмите, финансирани от ЕСИФ:
През програмния период 2014–2020 г. България прилага модел за реализиране на интегриран териториален подход чрез инструмента „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР). Подходът се прилага чрез многофондово финансиране, като за него ще се използват средства от ЕЗФРСР, ЕФМДР, ЕСФ и ЕФРР. Настоящата стратегия предвижда изпълнението на мерки от три програми – „Програма за развитие на селските райони“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Изпълнението на проектите по трите програми ще бъде финансирано съответно от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд.

Мерките и дейностите заложени в СВОМР изцяло съответстват и се допълват с Оценката на потребностите, заложена в ПРСР 2014-2020: повишаване на осведомеността на населението и кандидатите; повишаване на капацитета за предоставяне на съветнически услуги; подобряване на организацията за трансфер на знания и иновации; повишаване на конкурентоспособността на стопанствата; повишаване на жизнеспособността на малките земеделски стопанства; подобряване на достъпа до външни финансови средства; ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на земеделските стопанства; подобряване на вертикалното и хоризонтално сътрудничество между земеделските производители, преработвателите и търговците с оглед преодоляване на затрудненията при реализацията на селскостопанската продукция; развитие на предприемачеството в селските райони; подобряване на социалната, техническата и туристическата инфраструктура; подобряване на местния капацитет за устойчиво развитие; осигуряване на достъп до фиксиране широколентова мрежа в селските райони без покритие и др. Целите на програмата съответстват на Специфична цел 1, Специфична цел 2 и Специфична цел 3, заложени в настоящата стратегия.

Предвидените дейности в стратегията съответстват и на специфичните цели на внедрената в стратегията Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, в частност със Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП. Стратегията на ОПИК 2014-2020 г., като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според „Европа 2020“:

–        интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

–        устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

–        приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

ОПИК 2014-2020 г. пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетни оси 3 и 4), като цели допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж. В настоящата стратегия е предвидена за изпълнение схема по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, насочена към постигане на Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП. Специфична цел 2 от стратегията е в пълно съответствие с посочената цел от Оперативната програма и с идентифицираните нужди на целевите групи на територията на МИГ „Антоново-Омуртаг“.

Чрез прилагането на ВОМР се цели постигането на ефект от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите. По линия на Европейския социален фонд, ОПРЧР подкрепя чрез ВОМР мерки, които попадат в обхвата на трите тематични цели на Стратегия Европа 2020, към които ЕСФ има принос:

–        Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила (тематична цел 8 – в рамките на приоритетна ос 1);

–        Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността (тематична цел 9 – в рамките на приоритетна ос 2);

–        Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението (тематична цел 10 – в рамките на приоритетна ос 1).

Настоящата стратегия включва две мерки по Оперативната програма, а именно – „Ново работно място“ и  „Добри и безопасни условия на труд“. И двете мерки са част от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и съответстват както на целите на Програмата като цяло, така и на специфичните цели на Инвестиционен приоритет № 1 на програмата, а именно:

–        Специфична цел 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.

–        Специфична цел 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл.

–        Специфична цел 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.

С цел максимално ефективно и ефикасно използване на ресурсите на ЕС настоящата стратегия осигурява хармонизиран подход, взаимодействие и допълняемост на финансовите механизми в програмите на ЕС и страните членки, с иновативни подходи за разрешаване на икономически и социални предизвикателства.

МИГ ще извършва кръстосани проверки с цел предотвратяване на двойно финансиране между СВОМР и другите схеми за подкрепа. Всеки проект по СВОМР, който потенциално попада в обхвата на другите схеми за подкрепа, ще бъде проверяван преди одобрението му за евентуално двойно финансиране.