ПОКАНА

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

Read more

ПОКАНА

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

Read more