Публикация №1

"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"

 
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

гр. Омуртаг, ул. „Църковна” № 17, http://mig-oa.org//mig-oa.org/. e-mail: mig_antom@abv.bg  

На 17.08.2016 година между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Антоново - Омуртаг” се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1”Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година № РД50-92/ 17.08.2016 година. Общата стойност на договора е 48895,75 лв. Срок за изпълнение 17.02.2017г.

            Основните дейности, които вече се изпълняват по Проекта от четири членен екип от координатори, са:

  • подготовка стартирането на проекта – сключване на договори с екипа на проекта, външни експерти, изпълнители;
  • разработване на необходимите информационни материали; закупуване на необходимото оборудване, консумативи и материали за управлението на проекта;
  • подготовка и стартиране на информационните дейности;
  • подготовка и стартиране на дейностите за проучване и анализ на територията;
  • подготовка и стартиране процеса на разработване на стратегията, консултирайки всеки подетап с местната общност: консултиране подготовката на стратегията, консултиране в процеса на разработване на Стратегията, обсъждане на разработената стратегия.

В хода на изпълнение на проекта са сключени договори с изпълнители – за изработка на интернет страница на сдружението, за доставка на оборудване, за доставка на канцеларски материали, за публичност и визуализация и за предоставяне на консултантски услуги за консултиране подготовката на Стратегията за местно развитие.

Проведени са информационни срещи с местната общност, обучение на екипа на МИГ и еднодневни информационни срещи – семинари.

От екипа – координатори и консултантите се провежда проучване и анализ на територията, средата, настроенията, участниците и се създава база – данни.

Във връзка с подготовката на Стратегията се провеждат работни срещи за консултиране  на подготовката  й.

            Предстои публично обсъждане на Стратегията и приемането й от местната общност на 21.12.2016г. от 10,00ч. в гр. Омуртаг - заседателната зала на община Омуртаг и от 14,00ч. в гр. Антоново - заседателната зала на община Антоново.


“Този документ е създаден в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.№ РД 50-92/17.08.2016 год. между Министерството на земеделието и храните,Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група Антоново – Омуртаг”

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „МИГ Антоново – Омуртаг” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *