Устав

У  С  Т  А  В

 

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ

АНТОНОВО - ОМУРТАГ”

 

            Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейностите им в обществена полза.

            Сдружението се учредява в следствие на проведени пет съвместни Форума на общините Антоново и Омуртаг с цел подготовка на местните общности за усвояване на подхода ЛИДЕР. ЛИДЕР е част от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони. Тези средства се управляват от долу-нагоре спрямо местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Философията на ЛИДЕР е да дава на местните общности власт и финансови възможности да развиват своите собствени селски райони.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 1. (1) Наименование на сдружението с нестопанска цел (СНЦ) е:

“МЕСТНА ИНИЦИАТЕВНА ГРУПА – ОБЩИНИ Антоново - Омуртаг” изписвано на кратко “МИГ – Антоново - Омуртаг”

(2) Наименованието задължително се изписва на български език и може допълнително да се изписва на чужд език в превод.

(3) Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи на сдружението.  (4) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Седалището на сдружението с нестопанска цел е гр. Омуртаг

Чл. 3. Адресът на управление на сдружението с нестопанска цел е в гр. Омуртаг, ул. „Църковна “ №17

Чл. 4. Навсякъде в този устав сдружението с нестопанска цел “Местна инициативна група – общини Антоново - Омуртаг, ще се нарича по-долу за краткост “СДРУЖЕНИЕТО”.

   СРОК Чл. 5. Сдружението се учредява без срок или друго прекратително условие.

  

ВИД НА ДЕЙНОСТТА

Чл.6. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. 

Чл. 7. Сдружението е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено, демократично обединение на физически и юридически лица, които приемат устава и работят за осъществяване на  целите му.

 

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 8. Цели на Сдружението са:

 1. Активизиране на местната общност на територията на общините Антоново и Омуртаг, насърчаване на сътрудничеството и изграждане на капацитет за създаване и прилагане на местна стратегия развитие,;
 2. Разнообразяване на икономиката и по-ефективно използване на човешките и природни ресурси в района;
 3. Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР на Европейския селскостопански фонд за развитие на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони;
 4. Намаляване на потенциалните конфликти, улесняване процеса на вземане на решения от различните действащи лица в селските райони;
 5. Да подпомага развитието на селските райони в сферите на : конкурентноспособността, интегрирането на грижите за околната среда, насърчаване на заетостта, разнообразяването на икономиката и подобряване качеството на живот в района, чрез взаимодействието между различните партньори от обществения и частния сектор;
 6. Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска площ на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони;
 7. Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като развива целева и иновативна политика в селските райони;
 8. Стимулиране на допълващи към селското стопанство икономически дейности, с приоритет на туризъм, които да осигуряват допълнителни доходи и възможности за устойчиво развитие;
 9. Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население/общност;
 10. Подпомагане, активизиране и разширяване на националното и транс-националното взаимодействие като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
 11. Насърчаване обмена на резултати, опит и ноу-хау с местни инициативни групи администрации и други неправителствени организации в други селски райони на България;
 12. Подкрепа за местни инициативи, дейности и проекти основани на принципа на иновацията, които популяризират и развиват местните ресурси
 13. Увеличаване на местния капацитет и знания;
 14. Изграждане на местни публично-частни партньорства; развитие на между-общинското сътрудничество;
 15. Подобряване на конкурентоспособността на типичните местни производства;
 16. Мотивиране за активно участие на представители на местната общност в развитието на района, което да гарантира изпълнение на местната Стратегия за развитие  и инициативи отдолу-нагоре;
 17. Изграждане на ефективно гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на органите на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
 18. Повишаване привлекателността на района Антоново - Омуртаг като район на взаимнодопълваща се, екологосъобразна, социално ангажирана и прозрачна икономика, осигуряваща високо качество на живот и индивидуална реализация.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 9.  Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, за осъществяване и постигане на целите и задачите си чрез използване на следните средства и методи:

 1. Прилагане на подхода ЛИДЕР по Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности;
 2. Кандидатстване за финансиране на Стратегията на местната група за действие (приета от местната общност) пред МЗХ спрямо правилата на подхода ЛИДЕР и съответните разпоредби на МЗХ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз.
 3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на местната инициативна група спрямо правилата на ЛИДЕР и съответните разпоредби на Министерството на земеделието и горите.
 4. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи, проекти и др.;
 5. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.
 6. Организиране и провеждане на различни форми на обучение и професионална квалификация, работни срещи,  семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;
 7. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди и др.;
 8. Разработване и публикуване на информационни материали;
 9. Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността;
 10. Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони;
 11. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. (1) В осъществяване на дейността си СНЦ “МИГ – Антоново - Омуртаг” може да извършва стопанска дейност, доколкото тази дейност е допълнителна и пряко свързана с дейността по предходния член и приходите от нея се разходват за постигане целите на сдружението.

(2) Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва:

 1. Издателска дейност;
 2. Консултантска дейност и услуги, изготвяне на анализи, организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други подобни във връзка с предмета на дейност и целите на Сдружението;
 3. Създаване и разпространение на информационни продукти;
 4. Управление на собствено имущество;
 5. Упражняване на права върху интелектуална собственост.
 6. Както и всяка друга дейност, която е съобразена със закона и се извършва само и единствено, за да подпомага за реализиране целите на сдружението.

(3) Стопанска дейност, осъществявана от сдружението по ал. 2, се подчинява на действащите нормативни актове за съответния вид дейност.

(4) Сдружението не разпределя печалба. Приходите от стопанска дейност се използват за постигане на предвидените в устава цели.

Чл. 11. За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на страната.

 

ПРИНЦИПИ

Чл. 12. Сдружението се изгражда на следните принципи:

 1. Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес;
 2. Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините членуващи в  сдружението;
 3. Равнопоставеност между представителите на земеделския и неземеделския бизнес;
 4. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, пол, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му.

Чл. 13. Сдружението работи в интерес на общественото благо. Приоритетите на Сдружението са дейностите, насочени към развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в района, осигуряване на по-добри възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места.

Чл. 14. Независимост на сдружението:

 1. В дейността си Сдружението се ръководи единствено от Законите на Република България и от разпоредбите на настоящия устав, както и от изискванията, произтичащи от междуправителствените договорености за предоставяне на средства от Европейския съюз и други донори.
 1. В дейността си Сдружението не преследва политически цели и не може да бъде обвързано с никоя партийна структура.
 1. Членовете и ръководните органи на Сдружението не могат да използват Сдружението в интерес на други нестопански организации, както и на политически или стопански организации.
 1. Сдружението като отделно юридическо лице може да участва в други организации и юридически лица по определения от закона ред.

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО

 

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 15. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

 (1) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. Членовете-юридически лица се представляват пред Сдружението от своите представители - физически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.  

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

          Чл. 16. (1) Кандидатът ( или законния представител на юридическото лице – кандидат) подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава на Сдружението. Молбата следва да съдържа трите имена, ЕГН и точен адрес за физическите лица, а кандидатите – юридически лица следва да представят решение на управителните си органи за участие в сдружението и удостоверение  за регистрация на  организацията си.

(2) Членството се придобива с решение на Управителния съвет. Молбата се разглежда на първото след постъпването и заседание на УС.

(3) При отказ на Управителния съвет кандидатът подава писмена молба до Общото събрание. В този случай членството се придобива с решение на Общото събрание.

 

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 17. Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. да участват в управлението на Сдружението;
 2. да бъдат информирани за неговата дейност;
 3. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 4. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно с разпоредбите на устава.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 18.  Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да спазват устава и изпълняват решенията на органите на управление;
 2. да участват редовно на събранията на Сдружението и  в дейността му и да работят за осъществяване на целите му;
 3. да работят за укрепване на сдружението;
 4. да прави предвидените в устава имуществени вноски.

 

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 19. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава и определените от общото събрание членски внос. Над този размер членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

 

Чл. 20. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 21. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. С едностранно писмено заявление отправено до УС на Сдружението;
 1. С прекратяване на Сдружението;
 1. При отпадане поради невнасяне на членски внос, определените от Общото събрание имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението;
 1. Със смъртта или поставяне под запрещение на физическото лице или с прекратяване на юридическото лице;
 1. С изключването на член на сдружението по решение на Общото събрание;
 1. При отпадане.

Чл. 22. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или при поведение,  което прави по- нататъшното му членство в Сдружението невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на Сдружението.

Чл. 23. (1) Отпадането на членство е налице, когато член на сдружението:

 1. не е внесъл в срок 2 (две) последователни членски вноски;
 2. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от 2 (две) последователни заседания на Общото събрание или не е изпълнил друго свое задължение в срок, определен от Общото събрание или Управителния съвет.

(2)  Основанията за отпадане на членството  се констатират от УС по документите на Сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

 

ІІІ.ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.24. Органи на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 1. Управителен съвет;
 1. Контролен съвет.

 

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл.25. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението.

Чл.26. (1)  Членовете на Сдружението – физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите. Пълномощник не може да бъда член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член – юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

(2) В общото събрание юридическите лица – членове на сдружението, се представляват от лицата, които имат това право или от пълномощник с изрично пълномощно.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл.27.(1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. Изключва членове;
 5. Приема членове в случаи на отказ от страна на Управителния съвет;
 6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 7. Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;
 8. Приема бюджета на Сдружението;
 9. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 10. Приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвет;
 11. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 12. Избира и освобождава Контролен съвет;
 13. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;
 14. Взема и други решения предвидени в устава;

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната

законосъобразност и съответствие с устава.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.(5) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.28.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай управителния съвет в двумесечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 • Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден и се оповестява  публично в местните средства за масова информация.

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл.29. (1)  Присъстващите избират председател на общото събрание, секретар и преброители на гласовете.

(2)   На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове на Сдружението-физически лица, респ. представляващи членовете-юридически лица, или техните пълномощници. Те удостоверяват присъствието си с подпис, като преди това се легитимират с личната си карта. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите на общото събрание.

Чл.30. Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Чл.31.(1)  Всеки член на общото събрание има право на един глас, който упражнява лично или чрез пълномощника си .

(2)  Член на общото събрание няма права на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без ограничение, по

                 съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен            

                 включително;

 1. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или

     възпрепятства вземането на решения.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл.32.(1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2)  Решенията по чл.25, ал.1, т.1 и 7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3)  По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Чл.33.(1) За заседанието на общото събрание се води протокол. Той се подписва от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Протоколите се водят и съхраняват според изискванията на закона.

( 2) Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощните и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да иска и следи за точното записване в протокола на приетите решения.

 

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 34. (1) Управителния съвет се състои от 9 лица-членове на Сдружението.

(2)  Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението

(3) При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:

 

 1. Представителите на общинската власт и представителите на публични държавни институции(трябва да го обмислим) съставляват не повече от половината членове на Управителния съвет;
 1. Останалите членове на УС трябва да бъдат представители на местни и икономически общности (т.е. земеделски и не-земеделски бизнес, НПО, браншови организации и сдружения, граждани и др;
 1. В УС на сдружението могат да бъдат избирани лица, които живеят или работят на територията на една от двете общини на СДРУЖЕНИЕТО.

 

Чл.35. Членовете на УС трябва да имат постоянно местоживеене в страната, да притежават подходяща професионална квалификация и опит за постигане целите на Сдружението и да не са осъждани за престъпления от общ характер.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 36. Управителният съвет:

 

 1. Представлява Сдружението, чрез Председателя си, както и определя обема на представителната власт на други негови членове;
 1. Приема членове на Сдружението;
 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 1. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 1. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 1. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 1. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 1. Взема решение за участие в други организации;
 1. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 1. Избира от състава си Председател на Управителния съвет;
 1. Може да избере от своя състав до двама заместник председатели на Управителния съвет;
 1. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

 

 

Специфични функции на Управителния съвет.

 

      Чл. 37. Управителният съвет:

 

 1. При необходимост актуализира Местната стратегия за развитие на района Антоново - Омуртаг, която е разработена съгласно изискванията и регламента на подхода ЛИДЕР или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции,  включително МЗГ;
 2. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;
 3. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението, както и определя съставите на експертните съвети и/или комисии;
 4. Утвърждаване на формуляр, насоки, срокове и критерии за оценка, които ще се използват при всяко набиране на проектни предложения за реализация на МСР.
 5. Делегира на експертни съвети и/или комисии правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от СДРУЖЕНИЕТО по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;
 6. Броят на членовете на експертните съвети/комисии и техните специалности зависи от тематиката по които се набират проектни предложения. В комисите могат да участват и външни за организацията експерти. В експертните съвети или комисии при необходимост могат да участват и членове на Управителния съвет, като с тези случаи съответният член не участва в гласуването.
 7. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;
 8. УС разходва средствата от бюджета на Сдружението чрез организиране на конкурсни процедури на база на приетата Стратегия на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция;
 9. Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони;
 10. Взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица;

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 38. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определените заместник-председатели или от друг член на УС.

(2) За заседанията на управителния съвет се води протокол, който съдържа датата и мястото на провеждане на заседанията, присъстващите, направените предложения по същество, взетите решения и направените възражения. Протоколът се подписва от присъстващите.

(3) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

(5) Членовете на УС нямат право на глас при  решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми, когато  кандидат/участник е:

 1. той, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без ограничение, по  

                 съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен            

                 включително;

 1. Юридическо лице, в които той е управител или може да наложи или

възпрепятства вземането на решения.

 

 • Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание

(неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

 

Чл. 39. Членовете на Управителният съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 40. Председателят на управителния съвет има следните правомощия:

 

 1. Представлява Сдружението пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи, органи на НАП, на НЗОК и други лица и организации;
 1. Отчита своята дейност пред управителния съвет един път годишно;
 1. Представя до 31 май на всяка година информация за дейността на сдружението през предходната година пред централния регистър на Министерство на правосъдието.
 1. Свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
 1. Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението.
 1. Решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението в съответствие с устава;

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 41. (1) Контролният орган на СНЦ “МИГ – Антоново - Омуртаг” е Контролният съвет, който се избира от Общото събрание в състав от трима члена за срок от 3 /три/ години, без ограничение в броя на мандатите.

(2) Членовете на съвета избират от своя състав председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

(3) Членовете на съвета не могат да бъдат щатни служители на сдружението.

 

Чл. 42. (1) Контролният съвет на Сдружението:

 

 1. Контролира изпълнението на решенията на ръководните органи на сдружението;
 1. Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на сдружението;
 1. Извършва цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки и ревизии в системата на СНЦ “МИГ – Антоново - Омуртаг”, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността и целесъобразността на финансовите, счетоводни, стопански, търговски, договорни и други дейности;
 1. Извършва проверки по управлението, стопанисването на предоставеното на дружеството имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи;
 1. Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентни органи при извършени от тях проверки, ревизии и одити;
 1. Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за констатираните характерни нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушения и предлага мерки за отстраняването им.

 

(2) За резултатите от дейността си Контролният съвет се отчита на Общото събрание.

(3) Контролният съвет има право да извършва проверки на всички структури в сдружението, вкл. И помощните органи на Управителния съвет и да изисква писмени и устни обяснения от длъжностните лица.

 

Чл. 43. (1) Всеки член на управителен орган (УС и КС)може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:

 

 1. важни съображения, свързани с дейността на Сдружението наложат това;
 1. възникнат конкретни законови пречки за участието му в съвета или систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, или извършва закононарушения, или други дейности, с които може да увреди доброто име на Сдружението.

2) Всеки член на управителен орган може да го напусне с писмено изявление до съответния орган, но освобождаването му става с решение на Общото събрание, като същият не бъде освобождаван от отговорност.

 

ІV.  ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

Чл. 44. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни

права, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги и други права и задължения.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 45. Източници на средства на сдружението са: имуществени вноски на членовете,

доходи от дейността, дарения, заеми и други постъпления.

 

Чл. 46. Сдружението набира  средства като кандидатства за финансиране на Стратегията си пред програмите на Европейския съюз, включително по подхода ЛИДЕР на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони.

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл. 47. Членовете на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) Членовете на сдружението  заплащат годишен  членски внос в следните размери:

                       -  от 6  лева за физически лица;

                       -  от  12 лева за юридически лица, които са регистрирани като НПО;

                       - от 24 лева за юридически лица, които са регистрирани като търговски дружества или кооперации;

                        -  от 200 лева за юридически лица – общини,

 

(3) Членският внос се заплаща в срок до двадесети декември на годината, предхождаща годината, за която се отнася. За годината на учредяването членовете дължат половината от годишния членски внос, който се внася в срок два месеца след регистрацията на сдружението.

Чл. 48. По решение на общото събрание членовете са длъжни да направят целеви вноски за постигането на определена цел. Размерът на целевата вноска, целта за която тя се прави и сроковете за внасяне се определят с решението на общото събрание.

Чл. 49. При приключване на годишния баланс с недостиг Общото събрание може да вземе решение, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, за внасяне на допълнителни вноски от членовете за покриване на недостига.

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

Чл. 50. (1) Сдружението разходва имуществото си за посочените в чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за:

 

 1. Управление и администриране на средства по подхода ЛИДЕР по Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности;
 1. Финансиране на проекти на местни бенефициенти за осъществяване на стратегията на Сдружението за развитие на селските райони в областта на: конкурентоспособността, опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
 1. Дейности, свързани с приобщаването към националната и европейска мрежи на селските райони и Местни инициативни групи.
 1. Обучителни, информационни, изследователски и други дейности, необходими за осъществяването на целите на сдружението.
 1. Други цели, определени със закон.

 

(2) Допустимите бенефициенти на сдружението, критериите за избори на проекти и процедурите за финансиране на проекти на бенефициентите се определят от правилника и процедурите за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението.

(3) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и средствата за да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този устав.

(4)   Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности, като информацията за реда, по който се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

 

 1. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

Чл. 51. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейността в частна полза.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 52. Сдружението се прекратява:

 

 1. С решение на Общото събрание;
 1. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:

 

                        2.1.  не е учредено по законния ред;

 

                        2.2.извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред, или на другите нрави;

 

                        2.3.е обявено в несъстоятелност.

 

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 53. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите, определени със закон, ликвидаторът се назначава от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бивши членове;
 1. лицата били в състава на органите му и служителите му;
 1. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 1. съпрузите на лицата по т. 1-3;
 1. роднините на лицата от т. 1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

 

Чл. 54. Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по поравно на двете общини – Антоново и  Омуртаг.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 

Чл. 55. (1) Вписването на Сдружението се заличава по искане на ликвидатора, на прокурора или органите на държавния финансов контрол, служебно от министъра на правосъдието в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

(2) Заличаването на вписването, освен в случая по искане на ликвидатора, не освобождава Сдружението и управителните му органи от задълженията и отговорностите по ЗЮЛНЦ.

 

 

VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

 

Чл. 56. Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.

 

Чл. 57. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет. Доклада за дейността на Сдружението е публичен и трябва да съдържа данни относно:

 

 1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
 1. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 1. финансовия резултат.

 

(2) Съобщението за изготвяне на доклада за дейността на Сдружението, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.

Чл. 58. Управителният съвет взема решение за свикване на редовно общо събрание за приемането на изготвените годишен счетоводен отчет и отчет за дейността.

 

VІІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

Чл. 59. Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението поддържа протоколна книга на сдружението, протоколна книга за заседанията на Общото събрание, протоколна книга за заседанията на Управителния съвет, регистър за даренията и почетна книга за дарения и завещания.

Чл. 60. Всички книги на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за участниците в заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет.

 

 

 

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

Чл. 61. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

Чл. 62. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и ЗЮЛНЦ.

Чл. 63. (1) Настоящият устав е приет на учредително събрание на Сдружение “Местна Инициативна група – общини Антоново - Омуртаг”, състояло се в гр. Антоново на 06.02.2007 год.

(2) Неразделна част от този Устав и списъкът на учредителите, които с подписа си удостоверяват неговото приемане.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ПРОТОКОЛЧИК: