За нас

Общо събрание

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

 

Член

Име, фамилия

Постоянен адрес

Сектор/ представителство

1.

Община Омуртаг

Юнал Османов

гр. Омуртаг

Публичен

2.

Община Антоново

Хайредин Мехмедов

гр. Антоново

Публичен

3.

ET ИсметШабанов-ОЛИМП-131

Исмет  Шабанов

гр. Омуртаг

Стопански/ Земеделие

4.

НЧ ”Отец Паисий-1870”

Славка Бончева

гр. Омуртаг

Нестопански/ Култура

5.

НЧ„Шафак” 

Исмет Махмудов

гр. Омуртаг

Нестопански/ Култура

6.

„ТУС“ ЕООД

Хасан Чърак

гр.Омуртаг 

Стопански/ Земеделие

7.

ЗКПУ ОБИТЕЛ

Шабан Шабанов

с. Обител

Стопански/ Земеделие

8.

Кооперация-„Новково2000“

Ахмед Али

с. Долно Новково

Стопански/ Земеделие 

9.

ЕТ „Келибро”

Стефан Колев

с. Величка

Стопански/ Дървообработване

10.

НЧ „Труд” с. Врани кон

Кадрие Ахмедова

с. Врани кон

Нестопански/ Култура

11.

Православен храм”Св. Димитър”

Красимир Андонов

гр. Омуртаг

Нестопански/ Религия

12.

Сдр. „Надежда за Антоново”

Кръстана Къртева

Гр. Антоново

Нестопански/ НПО

13.

РПК Антоново

Марианка  Кръстева

гр. Антоново

Стопански/ Търговия

14.

НЧ ”Касърга-1944”

Фатме Исмаилова

с. Трескавец

Нестопански/ Култура

15.

Мегаактив-2007 ЕООД

Мехмед Мехмедов

с. Таймище

Стопански/ търговия строителство

16.

НЧ ”Съзнание-1927”

Айше Хасанова

с. Разделци

Нестопански/ Култура

17.

„НАИМ -2009” ЕООД

Наим Хасанов

гр. Антоново

Стопански/ Търговия

18.

"ФИКО-68" ЕООД

Кадрие Хайрулова

гр. Антоново 

Стопански/ Търговия

19.

ЗП 

Еюб Шефкедов

с.Горна Хубавка

Стопански/ Земеделие

 

20.

ЗП 

Ихсан Селимов

с. Обител

Стопански/ Земеделие

21.

Фатме Джелилова

Фатме Джелилова

с. Зелена Морава

Нестопански/ Култура

22.

Мустафа  Ваклев 

Мустафа  Ваклев 

с. Рътлина

Нестопански/ Образование

23.

Димитър  Димитров

Димитър  Димитров

гр. Омуртаг

Нестопански/ Образование

24.

Стелиян  Борисов

Стелиян  Борисов

гр. Омуртаг

Нестопански/ Образование 

25.

Бахтишен Ахмедова

Бахтишен Ахмедова

гр. Омуртаг

Нестопански/ Здравеопазване

26.

ЗП 

Атидже Саидова

с.Семерци

Стопански/ Земеделие

27.

ЗП  

Невин Неджатинова

С.Стеврек

Стопански/ Земеделие

28.

ЗП 

Али  Алиев

с. Любичево

Стопански/ Земеделие

29.

ЗП 

Рангел  Рангелов

с. Семерци

Стопански/ Земеделие

30.

Гюрсел  Османов

Гюрсел  Османов

гр. Антоново

Нестопански/ Здравеопазване

31.

ЗП 

Али  Местанов

с. Моравка

Стопански/ Земеделие

32.

Къймет Ибрямова

Къймет Ибрямова

гр. Антоново

Нестопански/ Образование

33.

Айлян Рамушева

Айлян Рамушева

гр. Антоново

Нестопански/ Образование

34.

Виолета  Ташева

Виолета  Ташева

гр. Антоново

Нестопански/ Образование

 

Управителен съвет

 СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН

Име, фамилия

Организация

Сектор

Позиция и сфера на

опит/експертиза

1.

Джевдет Хасанов

ФЛ

стопански

Председател на УО

2.

Юнал Османов

Община Омуртаг

публичен

Член на УО

3

Хайредин Мехмедов

Община Антоново

публичен

Член на УО

4.

Кръстана  Къртева

НПО

нестопански

Член на УО

5.

Шабан Шабанов

ЗКПУ

стопански

Член на УО

6.

Фатме Джелилова

ФЛ

нестопански

Член на УО

7.

Славка Бончева

НПО

нестопански

Член на УО

8.

Исмет Махмудов

НПО

нестопански

Член на УО

9.

Мехмед Мехмедов

ЕООД

стопански

Член на УО

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Име, презиме, фамилия

Данни за постоянен адрес/

месторабота

Сектор

Позиция и сфера на опит/ експертиза

1.

Али  Местанов

с.Моравка

Стопански

Председател на КС

2.

Къймет Ибрямова

гр. Антоново

Нестопански

Член на КС

3.

Ихсан Селимов

с. Обител

Стопански

Член на КС